Публикуван е обучителен ресурс за приложението на Хартата за правата на човека сред страните-членки на ЕС

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) публикува „Ръководство за обучители – Проучване на казуси, свързани с Хартата“. Целта му е да осигури насоки по отношение както на организирането, така и на провеждането на такива обучения, въз основа на поредица от проучвания на казуси, които в бъдеще ще бъдат разширени. Обучителният ресурс спомага за по-добрата преценка дали конкретен случай попада в обхвата на правото на Съюза, както и за разбирането на приложното поле на Хартата, както е установено в член 51 от нея.

В сайта на проект „Права и ценности“* в раздел „Ресурси“ е публикуван линк към „Ръководство за обучители – Проучване на казуси, свързани с Хартата“ на български език.

В същия раздел е наличен на английски език и Годишен доклад за 2023 г. относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

*Проектът „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях.