Ресурси

Проучване на казуси, свързани с хартата – Ръководство за обучители

Годишен доклад за 2023 г. относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС

Наръчник за борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права

Обучителен пакет за учители „Европейска демокрация в действие“

Харта на основните права на Европейския съюз

Действащи договори на ЕС

Правни актове на ЕС — регламенти, директиви, решения, препоръки и становища. Можете да търсите и някои други документи, публикувани от институции или органи на ЕС (например съобщения на Европейската комисия, доклади на Европейската сметна палата)

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Европейска гражданска инициатива

Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021-2022 г.