Ресурси

Dealing with conspiracy narratives in the close social environment. A practical handbook to help the helpers, December 2023

Конвенция на ООН за правата на детето

Гражданство и демокрация – Проучване Евробарометър 528

Ръководство за гражданство в ЕС

ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2023/2836 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2023 година
относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процесите на създаване на обществени политики

Проучване на казуси, свързани с хартата – Ръководство за обучители

Годишен доклад за 2023 г. относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС

Наръчник за борба срещу антициганизма чрез образование по човешки права

Обучителен пакет за учители „Европейска демокрация в действие“

Харта на основните права на Европейския съюз

Действащи договори на ЕС

Правни актове на ЕС — регламенти, директиви, решения, препоръки и становища. Можете да търсите и някои други документи, публикувани от институции или органи на ЕС (например съобщения на Европейската комисия, доклади на Европейската сметна палата)

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Европейска гражданска инициатива

Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021-2022 г.