Фонд „Действие“

Фонд „Действие“ за подкрепа на инициативи с размер на безвъзмездното финансиране до 60 000 евро и продължителност на инициативите от 12 до 18 месеца. Фондът се управлява от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и е на обща стойност от 800 000 евро. По него се очаква да бъдат подкрепени приблизително 15 инициативи на граждански организации, които демонстрират познаване на ценностите на ЕС и целят постигането на значимо въздействие на национално или регионално ниво.

Крайният срок за подаване на предложения за инициативи е 17 часа на 12 юни 2023 година.

Насоки за кандидатстване по фонд „Действие“

ПРИЛОЖЕНИЯ

Образец 1 Детайлен бюджет

Образец 2 Времеви график

Образец 3 Декларация относно допустимостта на кандидата

Образец 4 Декларация за партньорство

Образец 5 Формуляр за инициатива по фонд „Действие“

Образец 6 Договор

Образец 7 Общи условия

Образец 8 Бюджет фиксирана сума

Приложение I Указания за попълване и подаване на формуляр за инициативи по фонд „Действие“ (актуализирано на 12.05.2023 г.)