Конкурс за подкрепа на инициативи

Конкурсът се организира в рамките на Проект „Права и ценности“.

Конкурсът стартира на 12 април 2023 година.

Целта на конкурса е да подкрепи инициативи на граждански организации, допринасящи за:

(1) повишаване на осведомеността относно ценностите на ЕС, както и за защита и насърчаване на прилагането на тези ценности в България, включително ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства;

(2) укрепване на капацитета и ролята на гражданските организации за насърчаване и защита на тези ценности.
В рамките на конкурса се предвижда предоставянето на финансова подкрепа за инициативи на граждански организации на обща индикативна стойност от 1 600 000 евро, разпределени по равно в два фонда:

Фонд „Действие“ за подкрепа на инициативи с размер на безвъзмездното финансиране до 60 000 евро. Фондът се управлява от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и е на обща стойност от 800 000 евро. По него се очаква да бъдат подкрепени приблизително 15 инициативи на граждански организации, които демонстрират познаване на ценностите на ЕС и целят постигането на значимо въздействие на национално или регионално ниво.

Фонд „Заедно“ за подкрепа на инициативи с размер на безвъзмездното финансиране до 20 000 евро. Фондът се управлява от фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е на обща стойност от 800 000 евро. По него се очаква да бъдат финансирани приблизително 45 инициативи на граждански организации, които често работят извън големите градски центрове и целят постигането на ефект за конкретни общности обикновено на местно ниво.

Кандидатстващите организации, както и тези с подкрепени инициативи и концепции ще имат достъп до различни форми за изграждане на практически знания и умения, както и за обмяна на опит, включително и в рамките на обучителна програма „Пътеводител“, осъществявана от международната неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“(ECAS).

Подробна информация за двата фонда, включително Насоки за кандидатстване и приложимите образци можете да намерите в раздел фонд „Действие“ и раздел фонд „Заедно“.