За Проекта

Проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“ (ProEUvaluesBG), наричан по-нататък за краткост проект „Права и ценности“ или Проектът.

Проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“ (ProEUvaluesBG), наричан „Права и ценности“ се изпълнява в партньорство от: фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и The European Citizen Action Service (ECAS), на български език: Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) в размер на 2 570 299 евро, равняващи се на 90% от бюджета на Проекта. Финансиращата институция е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), съгласно правомощията, които са й делегирани от Европейската комисия. Членовете на консорциума съфинансират изпълнението на Проекта с 258 588 евро, равняващи се на 10% от неговата обща стойност.

Изпълнението на проект „Права и ценности“ започна на 01. 01. 2023 г. и е с продължителност от 3 години.

Цели на проекта

  1. Да подкрепи капацитета и ролята на гражданските организации като ключови носители и посланици на ценностите на ЕС, включително на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, върховенството на правото и на правата на човека.
  2. Да допринесе за повишаване на обществената осведоменост относно тези ценности.

В рамките на проект „Права и ценности“ се предвиждат:

  1. Финансова подкрепа за инициативи на граждански организации чрез два фонда:

Фонд „Действие“: за подкрепа на инициативи на национално ниво в общ размер на 800 000 евро. Фондът ще се управлява от фондация „Институт Отворено общество – София“

Фонд „Заедно“ за финансиране на местни инициативи в общ размер на 800 000 евро. Фондът се управлява от фондация „Работилница за граждански инициативи“.

  1. Обучителна програма „Пътеводител“, целяща да подпомогне идейно и практически разработването и осъществяването на инициативите по двата фонда – „Заедно“ и „Действие“ чрез споделяне на международен опит и представяне на инициативи, осъществени от граждански организации в други страни членки на Европейския съюз.
  2. Информационна кампания популяризираща темите за човешкото достойнство, равенството между хората, демокрацията, върховенството на правото и правата на човека сред различни общности в България.
  3. Възможности за работа в мрежа и учене чрез специално организирани срещи за споделяне на добри практики на подкрепените от двата фонда граждански организации.