Въпроси и отговори за фонд „Заедно“

Oчакваме Вашите въпроси във връзка с кандидатстване по фонд „Заедно“ на имейл call.proeuvalues@osi.bg. Моля, преди да зададете вашите въпроси:

  1. Запознайте се с Насоките за кандидатстване по фонд „Заедно“.
  2. Прегледайте публикуваните отговори на вече задавани въпроси, за да се уверите, че не е отговаряно на същия или сходен въпрос.
  3. Имайте предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване на етап подготовка на предложения за концепции по фонд „Заедно“ (или инициативи по фонд „Действие“), членовете на екипа на проект „Права и ценности“ не могат да отговарят на запитвания относно допустимостта на конкретен кандидат, предложението или какъвто и да било елемент от него.

ВЪПРОС 1:

„Гражданско сдружение Алцхаймер България“ с ЕИК 131177277 ще кандидатства в партньорство по Фонд „Действие“. В този случай допустимо ли е Гражданско сдружение Алцхаймер България – Клон Гоце Делчев, с ЕИК 1311772770018 да кандидатства самостоятелно по фонд „Заедно“?

– Отговор: Не е допустимо едновременното кандидатстване в който и да е от двата фонда (фонд „Действие“ или фонд „Заедно) на организация и неин клон. Възможно е кандидатстване само на организацията „майка“ или само на неин клон. Клонът на юридическо лице с нестопанска цел не е самостоятелно юридическо лице, а е част от организацията, която го е открила. В този смисъл организацията и нейният клон няма да отговарят на изискванията за административно съответствие – една организация да кандидатства само с едно предложение.

ВЪПРОС 2:

Може ли една водеща организация да кандидатства с две различни инициативи – една към фонд Действие и една към фонд Заедно или трябва да изберем една от двете?

– Отговор:

Трябва да изберете един от двата фонда, пред който да кандидатствате – фонд „Действие“ или фонд „Заедно“. Съгласно насоките за кандидатстване, една организация може да подаде само едно предложение в рамките на конкурса.

ВЪПРОС 3:

Къде могат да бъдат видени презентациите от информационните дни и записите от уебинари във връзка с Конкурса за финансова подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“?

-Отговор: Презентациите от информационните дни във връзка с конкурса за подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“ могат да бъдат намерени на сайта на проекта, раздел „Учи с нас“, подраздел „Обучителни материали“. Записите от уебинарите са качени в същия раздел, подраздел „Уебинари“.

ВЪПРОС 4:

Интересуваме се как бихме могли да кандидатстваме за финансиране. Какви са условията, и необходимите документи?

-Отговор: Изискванията за кандидатстване, включително необходимите документи, са публикувани в Насоките за кандидатстване по фонд „Заедно“ и приложенията към тях на сайта на проект „Права и ценности“, раздел „Кандидатствай“. Можете да се запознаете и със записа на уебинара за представяне на насоките за кандидатстване по фонд „Заедно“, който е качен на сайта на проекта, раздел „Учи с нас“, подраздел „Уебинари“.

ВЪПРОС 5:

В срок до 12.06.2023 г. трябва да предложим нашата концепция за проекта, който искаме да реализираме. Проучихме наличните по темата указания и формуляри и не успяхме да намерим някакви конкретни указания за това какво по-специално трябва да включва „Концепцията“.
Има ли някакви задължителни атрибути или трябва да ползваме формуляра за проектно предложение без да го придружаваме с допълнителните документи, които са неразделна част от самото проектно предложение.

Отговор: В Насоките за кандидатстване по фонд „Заедно“ са посочени изискванията за кандидатстване с предложение за концепция. В раздел 5.1. Подаване на концепции за инициативи е описан начина на подаване на предложение. Публикуваните критерии за административно съответствие на концепции (т. 5.1.1.) съдържат административните изисквания, на които следва да отговаря подаденото предложение за концепция, включително за попълването на формуляра и приложенията към него. Образци на документите, които се прилагат към формуляра за концепция са публикувани като приложения към Насоките за кандидатстване.

ВЪПРОС 6:

Зададен въпрос относно допустимостта на конкретен кандидат във връзка със съответствието с изискването към кандидатите „да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции“.

-Отговор: Изискванията за допустимост на кандидатите по фонд „Заедно“ са публикувани в раздел 4.1. „Допустими кандидати“ в Насоките за кандидатстване по фонд „Заедно“. Във връзка с едно от изискванията кандидатите „да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции“ е дадено следното пояснение: „Зависимост на НПО е налице, когато повече от половината от членовете на нейния управителен или контролен орган се определят от органи на местната, регионалната или централната власт, от други държавни и публични органи и институции, от политически партии, или когато някой от тях може да наложи или възпрепятства вземането на решения или по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на организацията.“

С оглед равнопоставеността на всички кандидати и съгласно Насоките за кандидатстване, на етап подготовка на предложения за концепции по фонд „Заедно“, членовете на екипа на проект „Права и ценности“ не могат да отговарят на запитвания относно допустимостта на конкретен кандидат, предложението или какъвто и да било елемент от него.

ВЪПРОС 7:

Интересувам се дали при оценяване на проектно предложение с концепция по фонд „Заедно“ такива за участие в партньорство се поощряват с допълнителни точки?

-Отговор: В Насоките за кандидатстване по фонд „Заедно“, раздел 5.1.3. „Критерии за качествена оценка на концепции“ са публикувани критериите за оценка на концепция и съответните точки за всеки от тях. Наличието на партньорство само по себе си не носи допълнителен брой точки.

ВЪПРОС 8:

Интересуваме се от проекта „Права и ценности“ и много бихме искали да кандидатстваме и съответно – ще се радваме да бъдем одобрени. Не ми става ясно училищата дали могат да кандидатстват. Директорът, в качеството си на юридическо лице, може ли да кандидатства за този проект?

-Отговор: Съгласно насоките за кандидатстване, по фонд „Действие“ и фонд „Заедно“ допустими кандидати са единствено юридически лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища. Училищата не отговарят на тези изисквания. Те могат да бъдат официални партньори или да бъдат включени в изпълнението на инициативата без да отговарят на изискванията за официален партньор. Повече за допустимостта на кандидатите и партньорите за фонд „Заедно“ можете да намерите в раздел 6.1. „Допустими кандидати и партньори“ от Насоките за кандидатстване по фонд „Заедно“.

ВЪПРОС 9:

Възможно ли е Декларацията относно допустимост на кандидата и Декларацията за партньорство, които се прилагат към предложението да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП)?

-Отговор: Допустимо е приложените към формуляра за кандидатстване Декларация относно допустимостта на кандидата и Декларация за партньорство ( когато е приложимо) да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ВЪПРОС 10:

В условията за кандидатстване е записано, че може да се кандидатства по един тематичен приоритет и една специфична цел. Допустимо ли е кандидатстването по един тематичен приоритет, но да се включат две специфични цели. Вторият въпрос е дали одобрените проекти ще бъдат равномерно разпределени по трите тематични приоритета.

-Отговор: Моля, вижте отговорите на поставените от Вас въпроси:

  1. Съгласно насоките за кандидатстване е възможно кандидатстване само по един тематичен приоритет и една специфична цел. Формално не е възможно да се включи повече от една специфична цел. За повече подробности, моля, вижте отговор № 1 на въпрос № 12 в секцията за въпроси и отговори по фонд „Действие“.
  2. Подадените предложения за инициативи по фонд „Заедно“, независимо по кой тематичен приоритет, участват в обща класация.

ВЪПРОС 11:

Във формуляра по фонд „Заедно“ има задължително поле за юридическия статус на организацията. Нашата организация „Будно Габрово“ е в частна полза и е допустима за кандидатстване според Насоките. А и според отговор по време на информационния ден.
В падащото меню на формуляра обаче липсва този статус. Без отбелязването на статус, системата няма да приеме формуляра ни.
Бихте ли ни казали какво е необходимо да направим, за да се преодолее този технически проблем.

-Отговор: Във формуляра за кандидатстване, в полето за юридически статус от падащото меню можете да изберете последната опция „ЮЛНЦ, осъществяващо дейност в частна полза“.

ВЪПРОС 12:

Здравейте, бих искала да попитам при кандидатстването в първата фаза с концепция каква информация следва да предоставим за планирания бюджет? В електронния формуляр има 1 поле за въвеждане на желаната сума за финансиране, но не откривам къде следва да се приложи по-конкретна разбивка и обосновка на разходите. В пакета с документи Образец 5, 6, 10, следва ли да се попълват и прилагат към проектното предложение на етап концепция, и ако ДА, къде се прикачват?

-Отговор: Моля, вижте отговорите на поставените от Вас въпроси:

  1. При кандидатстване с концепция по фонд „Заедно“ по отношение на бюджета се попълва само поле „Общ размер на търсеното
    финансиране в евро“ в раздел А на формуляра. При подаване на концепция не се прилага отделен бюджетен файл с разбивка и обосновка на разходите.
  2. Във формуляра, в раздел Д: ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ФОРМУЛЯРА са изброени документите, които се прилагат в раздела.

ВЪПРОС 13:

Обръщам се към Вас с въпрос относно „Образец 4“ ( https://proeuvalues.osis.bg/?page_id=16 ). Oчаква ли се да бъде качен и трябва ли да бъде попълнен на този първоначален етап или той е предназначен за втори кръг?

-Отговор: Образец 4 Формуляр за инициатива по фонд „Заедно“ ще се подава от кандидатите с одобрени концепции на втория етап от конкурса по фон „Заедно“. На етап кандидатстване с концепция не се попълва и прилага.
Във формуляра за концепция, в раздел Д: ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ФОРМУЛЯРА са изброени документите, които се прилагат в раздела.

ВЪПРОС 14:

Имаме нужда от пояснение във връзка с бюджетирането на разходи за управление на инициативата. В Насоките е посочено, че непреките разходи покриват административно управление на проекта. Бихте ли пояснили какво включва „административно управление“? Напр., ръководител на проекта, административно управление ли е? Координацията на дейностите по проекта включва ли се към административното управление?

-Отговор: В Насоките за кандидатстване е посочено: „За покриване на непреките разходи на кандидата, включително наем на офис, разходи за комуникация и канцеларски материали, счетоводно отчитане и административно управление, в бюджета се калкулират непреки разходи в размер на 7% от преките разходи.“. Имат се предвид разходи на кандидата, т.е. на организацията, а не преки разходи за изпълнение на дейности по инициатива. Възнагражденията за ръководител на инициатива, координатор, експерти за осъществяване на дейностите по инициативата са преки разходи и се включват като такива в рамките на бюджета за всяка дейност. Не следва да се обособява отделна дейност за управление на инициатива.