Подкрепени инициативи по фонд „Действие“

Тематичен приоритет „Права на ЕС“

Вх. №: EUV/47

Организация: Национална мрежа на здравните медиатори
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.zdravenmediator.net

Име на инициатива: Нашите общи ценности! Повишаване на способността за разбиране на основните ценности на ЕС сред ромски общности.
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 55 174.55 (EUR)

Описание:
Основна цел на планираните в инициативата дейности е противодействие на дезинформацията сред ромските общности в България чрез повишаване на информираността относно функционирането на ЕС, на способността за разбиране на неговите споделени цели и ценности. Инициативата ще се реализира в два етапа. През първия етап ще бъдат проведени 3 обучения на посредници с общо 60 участници. В програмата ще бъдат включени дискусии за актуалната политическа ситуация в България, доверието в демокрацията и ЕС, както и основни теми, обект на дезинформация, с които обучаемите се сблъскват всекидневно в кварталите, в които живеят и работят. Във втория етап инициативата ще надгради вече осъществени кампании на организацията за повишаване на информираността в ромски общности. Обучени в първата фаза посредници ще организират и проведат дискусии и кампании, които ще обхванат над 700 човека в 7 общини. В дългосрочен план това ще допринася за развитието на критично мислене по ключови проблеми на българското общество и политика; ще повиши разбирането за гражданското общество, за работата на НПО и ще усили мотивацията за активно гражданско участие.
Много голяма част от жителите на ромските квартали намират своето препитание в държави от ЕС. От личен опит или от опита на близките си, те научават и пренасят в България много установени практики в чужбина, които оценяват позитивно. По-ниското образование, недостатъчните исторически и политически знания и широкото разпространение на популистка реторика прави ромите мишена на кампаниите за дезинформация. Информационни кампании и модерирани дискусии в ромските общности са изключително важни, за да се стимулира и подпомогне по-активното им участие в обществения живот за подобряване на благосъстоянието на всички граждани в България.


Вх. №: EUV/60

Организация: Фондация Гутенберг 3.0
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.knigovishte.bg, www.vijte.bg

Име на инициатива: Правата на ЕС на детски език: Въвличане на най-малките ученици в осмислянето на основните ценности и права на гражданите на ЕС
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 49 213.58 (EUR)

Описание: Целта на инициативата е инвестиране в знание за демократичните ценности, залегнали в основата на ЕС и правата на гражданите на Съюза, като тя е насочена към децата на възраст, в която се изграждат ценностна система и отношение към света (7-14 г.). Изпълняващата организация предлага иновативен инструмент за въвличане в тези теми на тази трудна за достигане възрастова група, като същевременно е предвидено обучение на учители в работа по методологията за гражданско образование чрез работа с качествена детска медия. Предвижда се създаване на статии за деца по теми, свързани с ценностите и правата в ЕС, които ще бъдат публикувани в www.vijte.bg, препечатани във в-к “Дневник”, излъчени като радио рубрики по Българското национално радио (БНР) и публикувани като подкасти. Учителите, които ще се включат в инициативата, ще придобият знания и умения за преподаване на граждански компетентности и познание за ЕС, съобразено с възрастовата специфика, които ще могат да използват занапред в работата си. През детската медия „Вижте“ и БНР, създаденото в рамките на инициативата съдържание по темата ще бъде свободно достъпно за всички деца в страната. В краткосрочен план целта е повече деца да познават ценностите на ЕС и неусетно да ги възприемат като свои. Подпомагат се и учители да работят по един съвременен, иновативен и привлекателен начин по теми за гражданско образование от най-ранна ученическа възраст. В дългосрочен план целта на инициативата е идващото поколение на страната да е граждански активно, да познава, споделя и отстоява принципите на демокрацията и ценностите на ЕС.


Вх. №: EUV/112

Организация: Фондация Заедно в час
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://zaednovchas.bg/

Име на инициатива: Как преподаваме ценности?
Продължителност в месеци: 16

Сума по договор: 40 115.00 (EUR)

Описание: Последните изследвания на Евробарометър показват, че българите са сред скептиците към бъдещето на ЕС и отношението към подкрепата на Съюза за войната в Украйна остава полярно. Паралелно с това резултатите от изследването на PISA през 2018 година наредиха българските ученици сред най-нетолерантните към различия и чужди култури. Тези тенденции илюстрират нуждата разговорът за ценностите като ориентир на решенията и посоките за действие на обществото ни да застане на фокус в образованието. Предвид натоварените учебни програми е важно тази тема да стане интегрална част от учебния процес и различните уроци, които се изучават. В момента темата присъства косвено в някои от задължителните предмети и пряко в гражданското образование, което обаче е натоварено с множество теми и за което учителите споделят нуждата от актуални и интригуващи материали. Липсва ясна и сигурна информация за разбирането на учителите за мястото на темата в образователния процес – такива изследвания не са провеждани. Така често решенията, които се взимат за учебни материали, не включват перспективата и нуждите на хората, които следва да ги преподават. Гражданската култура и европейската ориентация могат да бъдат устойчиво изградени в нагласите и разбиранията на учениците тогава, когато те ги разпознават в различни дисциплини и тематични области. За да се случи това по най-ефективния начин, инициативата ще проучи нуждите на 200 учители в гимназиален етап, за да се разбере как да се почувстват по-уверени да поставят темата за ценностите на фокус в обучителния процес. Резултатите от проучването ще целят да провокират дебат с всички заинтересовани страни, така че да бъде поставена на дневен ред темата за ценностната ни ориентация като общество. На база на резултатите ще бъдат създадени материали, които да дават ясни насоки за включване на европейските ценности в уроците, които са задължителна част от учебната програма. За да бъдат разбрани и да стигнат до максимален брой учители се предвижда провеждане на синхронни обучения и онлайн асинхронен курс по темата – общо за 280 учители. Дългосрочно се очаква повишение в нагласите и разбиранията на учениците към работата по темата.


Вх. №: EUV/78

Организация: Фондация „Четиридесет и две“
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://42training.org/

Партньор: Фондация ДАРИК

Име на инициатива: Какво наистина означава ЕС за теб
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 54 006.11 (EUR)

Описание: С инициативата се цели да се предостави на обществото алтернативен начин на предлагане на информация за ЕС и смисъла, който членството в него има за всеки един от нас. Тя е отговор на ширещата се антиевропейска дезинформация в последните години. За съжаление, борбата с това явление се води основно с много силно аргументиран и в повечето случаи научно звучащ и неразбираем за голяма част от хората (а за младите дори скучен и отблъскващ) език. Проверката на факти и създаването на свързани с това публикации е важно, но са малко примерите на съществуващи информационни канали (медийни материали/влогове/подкасти/блогове), които на общодостъпен език да обясняват позитивните ефекти на членството в ЕС, без да са видимо в отговор на вече придобили популярност фалшиви твърдения, което провокира резистентност в част от по-радикализираните хора. Инициативата предвижда проучване, с което ще се потърсят онези теми, свързани с ЕС, по които има най-силно разколебаване в обществото, ще бъдат идентифицирани послания и подходи, които да дават достоверна информация и ще се създадат над 120 информационни и аудио-видео материали, които ще провокират проевропейска емоционална реакция на хората по тези теми. Фондация 42 ще вложи натрупаната експертиза и изградения потенциал на младежкия екип от подкаст водещи в създаването на ориентирани към аудитория 20-35 г. аудио и видео материали по идентифицираните теми (48 бр). С помощта на партньорите от Фондация Дарик ще бъде доразвит капацитета на екипа, черпейки от опита на водещи журналисти, а в ефира на Дарик радио ще бъдат излъчени 26 предавания, ориентирани към аудитория 35+ години по същите теми. По този начин в краткосрочен план се очаква да бъдат достигнати над 250 000 потребители на съдържание онлайн и до аудиторията на националното Дарик радио от над милион слушатели. В дългосрочен план тези цифри ще се умножат и поради факта, че създаденото аудио и видео съдържание ще бъде налично за последващо ползване във всички платформи за споделяне (YouTube, Spotify, Apple podcasts, Google podcasts и др.). Материалите ще бъдат публикувани и разпространени и до над 5000 други НПО, които биха могли да почерпят идеи и мотивация за своите дейности.


Вх. №: EUV/102

Организация: Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://hssfoundation.org/

Партньор: Асоциация на Европейските журналисти – България (АЕЖ)

Име на инициатива: Европа срещу антидемократичната пропаганда
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 43 324.64 (EUR)

Описание: Антидемократичната пропаганда и дезинформация – най-вече руската пропаганда, но също китайската, както и някои национал-популистки и конспирологични наративи – имат за основна цел да подриват доверието в европейските и националните демократични институции като с различни средства подриват образа на обединена Европа и на ЕС. В Плана за действие за европейската демокрация се подчертава нуждата от изработването на механизми и политически мерки за противодействието на дезинформацията в страните от ЕС. В някои страни дезинформацията се разпространява по-мощно, вследствие от податливостта им към руската пропаганда онлайн. Данни от докладите на ФХСИ (2022; 2023), така и от други НПО показват, че пропагандата се усили след началото на пандемията от Covid-19, и достигна своя пик след стартирането на войната в Украйна (Център за изследване на демокрацията, 2022; Factcheck, 2023). Инициативата предвижда, от една страна, да се анализира самата пропаганда в България в областта на дестабилизация на образа на Европейския съюз и европейските институции в българските медии онлайн чрез системата SENSIKA, от друга, да се формира локална и международна мрежа от неправителствени организации в България (АЕЖ, ЦИД, „Данни за добро“, Factcheck, Sofia security forum и др.) и в Източна Европа (Globul Focus, Румъния; Association of Independent Press of Moldova, Informational Forces of Ukraine (IFU) и др. с помощта на NATO StratCom Centre в Рига и EU East StratCom Task Force). Решението е насочено преди всичко към укрепването на капацитета за противодействие на дезинформацията на НПО и връзката му с институциите, евентуално и изграждане на StratCom център за Балканите. Очакваните резултати от инициативата са: 1. практическо противодействие на дезинформацията чрез публикуване на сайта на ФХСИ на доклади за подриването на образа на Европа и ЕС; 2. ежемесечно публикуване на статия в масовите медии с примери за подриването на образа на Европа и ЕС – АЕЖ (Фактчек); 3. формиране на мрежа от неправителствени организации в България и Източна Европа за противодействие на дезинформацията; 4. разбиране на основните подходи, които използва пропагандата срещу ЕС.


Вх. №: EUV/134

Организация: Българско училище за политика „Димитър Паница“
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.schoolofpolitics.org

Име на инициатива: „Контрапропаганда близо до вас“ – подобряване на капацитета на местни медии и местни информационни сайтове за справяне с дезинформата и фалшивите новини
Продължителност в месеци: 14

Сума по договор: 39 286.26 (EUR)

Описание: Инициативата има за цел да удовлетвори нуждата от изграждане на капацитет на журналистите от местните медии и информационни сайтове, за разпознаване и справяне с дезинформацията и с фалшивите новини по отношение на ценностите, целите и политиките на Европейския съюз. Предвидените дейности последователно изграждат цялостен обучителен модел. Изпълнението на инициативата започва с анализ на съдържанието на местните медии и информационни сайтове, за да се установи степента на проникване на дезинформацията и фалшивите новини на местно ниво през тях. Ще бъде създаден Наръчник за разпознаване и реакция при подобни случаи, по който ще бъдат обучени 42 журналиста, за създаване и надграждане на уменията им за справяне с фалшиви новини и дезинформация. Реализацията на инициативата включва и картографиране на местните медии, чрез включването им в интерактивна карта, която ще бъде достъпна на Интернет страницата на Българското училище за политика. Тя ще даде възможност за увеличаване на популярността им и на прозрачността в тяхната работата. Дейността, която включва национално обучение за всички участници, освен повишаване на знанията и опита на журналистите, ще даде възможност за изграждане и на неформална мрежа сред тях, което ще допринесе и за създаване на доверие и обща ценностна нагласа за превенция и недопускане на непроверени и спекулативни новини, дезинформация и външно влияние в тяхната работа. Като част от обучението, представителите на медиите, включени в инициативата, ще бъдат ангажирани да публикуват в изданията си по 4 стандартизирани (предварително подготвени) текстове и/или рекламни банери, които представят резултати от проверки на фалшиви новини, свързани с ценностите, целите и политиките на ЕС. Така, паралелно с изпълнението на инициативата, ще бъде проведена и информационна кампания, която ще мултиплицира нейните резултати и ползи.


Вх. №: EUV/73

Организация: Фондация „Офф медия“
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://offnews.bg

Име на инициатива: Информация срещу дезинформацията
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 46983.70 (EUR)

Описание: България се нарежда последна сред страните членки на ЕС и заема 33-то място от общо 41 държави, включени в класацията на Индекса на медийната грамотност за 2022 г. Индексът на медийната грамотност се изготвя в рамките на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество – София“ и оценява потенциала за устойчивост срещу фалшиви новини в 41 европейски страни, като използва показатели за медийна свобода, образование и доверие в хората. България се представя най-зле по индикаторите, измерващи качеството на образованието, като се класира на 34-то място от 41-на държави, изоставайки включително и от държави в региона, които са извън ЕС. Инициативата предлага достъпен анализ и примери за дезинформация в ежедневния онлайн информационен поток и осигурява механизми за разпознаването и съответно противодействието ѝ по отношение на ценностите, целите и политиките на ЕС. Така тя спомага за повишаване на капацитета на българските граждани да разпознават дезинформацията и повдига дебат за справянето с нея в дългосрочен план. Инициативата цели да запълни дефицитите, свързани с: недостатъчния капацитет на българското общество да идентифицира дезинформацията; недостатъчната информираност за това как работи дезинформацията в България и показването на успешни практики в противодействието ѝ; спецификата на информационната среда в България; нуждата от реактивност при наличието на дезинформация в публичното пространство по отношение на ценностите, целите и политиките на ЕС и предлагане на достатъчно поле за дебат и анализ. В рамките на инициативата ще бъдат публикувани минимум 50 материала с примери за дезинформация и 8 аудио/видео записа, предлагащи дебат по регистрираните случаи с поне 200 000 аудитория на публикувано/излъчено съдържание. Ще бъдат подготвени 10 анализа на дезинформацията в онлайн пространството с практични правила за разпознаването и противодействието ѝ.


Тематичен приоритет „Демокрация“

Вх. №: EUV/41

Организация: Програмен и аналитичен център за европейско право
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://www.ngobg.info/bg/organizations/1320-фондация-програмен-и-аналитичен-център-за-европейско-право.html

Име на инициатива: Гражданските организации – демократична и европейска ценност
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 52 175.34 (EUR)

Описание: Инициативата ще помогне за преодоляването на една от най-съществените причини за растящото обществено недоверие в ЕС – ниското доверие в НПО, защитаващи основни европейски ценности и права – чрез поддържането и надграждането на Информационният портал за НПО в България (ngobg.info). На регистрираните в него НПО той дава възможност да публикуват собствени текстове, представящи работата им и резултатите от нея, осигурява публичност на техни кампании чрез медийно партньорство. На посетителите си (над 300 000 души годишно) Порталът предлага информация за и свързана с НПО, подготвена от самите НПО, от екипа на Портала и външни източници. Акценти в съдържанието са ценностите, които НПО отстояват и конкретните обществени ползи от дейността им. Порталът е най-големият информационен и справочен хъб за НПО и гражданска активност в България, с база данни за над 14 300 НПО и над 2 500 публикации годишно. Инициативата ще подобри информираността на гражданите за ролята на НПО в обществото и в отстояването на европейските права и ценности, като предоставя информация за основните права и ценности на ЕС, конкретни примери за практическото им прилагане през работата на отделни НПО и конкретна и проверима информация за дейността на НПО във всички сфери на общественото развитие. Възможностите и услугите на Портала ще продължат да повишават капацитета на НПО за публично представяне, ще подобрят общественото възприятие за тях, ще повишат обществената осведоменост за ценностите на ЕС и тяхната защита, ще насърчат прилагането им в България. В краткосрочен план инициативата ще популяризира 6-те области на Хартата на основните права на ЕС и съответните конкретни текстове, ще предостави примери за целенасочена работа на НПО за отстояването и прилагането на конкретни права и ценности, ще обогати справочния раздел „Библиотека“ с подходящи материали, свързани с разбирането на правата и ценностите на ЕС и ще насити Портала с разнообразни текстове и визии, които ще покажат на обществеността истинското лице и обществения принос на НПО и ще подпомогнат преодоляването на множеството предразсъдъци за тяхната роля, дейност и стремежи. НПО Порталът е дългосрочна стратегическа инициатива. Чрез публично достъпния архив на всички публикации той ще продължи да привлича разнородна аудитория.


Вх. №: EUV/89

Организация: Сдружение „Деветашко плато“ (СДП)
Населено място: гр. Летница
Интернет страница: www.devetakiplateau.org

Име на инициатива: АКАДЕМО – Академия за демократични общности
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 39 953.80 (EUR)

Описание: Демократичното развитие на България през последните години се поставя под съмнение и губи обществена подкрепа. Проведени изследвания, както и резултатите от последните парламентарни избори сочат все по-ниска гражданска активност и спад на доверието в демокрацията и европейските ценности. Големи групи граждани, особено в малките населени места, остават изолирани от обществения живот и уязвими към дезинформация и пропаганда. Настоящата инициатива стъпва на опита и практическите умения на СДП за прилагане на демократични подходи за икономическо и социално развитие на селата в Деветашкото плато. Моделът на общност от девет села в три общини, обединена от обща цел и работеща заедно с местните власти, ще бъде разпространен и надграден в още 11 населени места, чиито представители – НПО и активни граждански групи, проявяват желание да научат и приложат иновативни подходи за гражданско участие и местно развитие. Планирани са обучения, както и практическо приложение на усвоените умения по места в общо 11 общини от различни райони на страната. Целта е да се повиши познаването на правата и възможностите, които демокрацията предоставя на гражданите, осъзнаването на гражданската активност като ценност и право, и ролята на взаимодействието и сдружаването за развитието на малките населени места. Инициативата предвижда и широка медийна и информационна кампания, която включва рубрика „Активни граждани в селата“, разказваща „от първо лице“ успешни примери за активизиране на малки общности и техните постижения. Цялостната медийна кампания е насочена срещу пропагандата и популизма, към които хората в малките населени места, далеч от големите градски центрове, са особено уязвими. Кампанията ще използва различните канали на СДП и партньорите, а основен медиен партньор ще бъде националното Дарик Радио. По този начин посланията на инициативата ще надхвърлят рамките на конкретните партньори и участници и ще достигнат съмишленици и активни, мислещи хора в цялата страна.


Вх. №: EUV/189

Организация: Сдружение „Ретина България“
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.retinabulgaria.bg
Партньори: Българска Хънтингтън Асоциация, Фондация за реформа в местното самоуправление

Име на инициатива: Действие за Редките
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 56 810.58 (EUR)

Описание: Проблемът, който инициативата цели да разреши, е слабото действие от страна на държавата ни по въвеждането на политиките на Европейския съюз в областта на здравеопазването и ниското ниво на взаимодействие с гражданските организации в тази област. Сред политиките, за чието въвеждане държавата ни бележи безпрецедентно изоставане, са тези за хората с редки болести. Няколко са основните политически инициативи и общоевропейски действия от настоящия и бъдещ дневен ред на европейските институции, адресиращи нуждите на 30 милиона души в Европа с редки болести, от които 450 000, живеещи в България, изискващи информирано и активно българско участие и назначения от страна на държавата в управителни и консултативни органи. Липсата на подобно участие е заплаха за възприетите от България европейски ценности за равенство и солидарност, и е предпоставка за превръщането на 6% от българските граждани живеещи с общо между 6 000 и 8 000 редки болести в жертви на дискриминация като нарушава правото им за закрила на здравето. Инициативата се стреми да постигне информирано гражданско участие в демократичния процес по формулиране и отстояване на политики, като в краткосрочен план ще се изгради капацитет на мрежа от граждански организации на хора с редки болести и ще се подкрепи подготовката на манифест с политически предложения; ще се привлекат сътрудничества и партньорства с граждански организации и институции от публичния и частния сектор в подкрепа на манифеста. Предложенията ще се популяризират чрез информационна кампания. Инициативата ще допринесе за ангажиране на отговорните политици и кандидати за членове на Европейския парламент за включване на предложенията от манифеста в политическите си програми и установяване на сътрудничество за последователното им реализиране в дългосрочен план. Партньорството с организации, с компетентност в областта на редките болести и с развита инфраструктура на отношения със заинтересовани страни, е ключово за ефективното осъществяване на инициативата. Българската Хънтингтън Асоциация ще внесе натрупания си опит в овластяването на хората с редки болести, а Фондацията за реформа в местното самоуправление – експертизата си в гражданското участие и опита си от съвместно осъществявани инициативи с Ретина България в областта на формиране на политики в здравеопазването, и в частност, за нормативни изменения за хората с редки болести.


Вх. №: EUV/94

Организация: Фондация Център за либерални стратегии
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://cls-sofia.org/

Име на инициатива: Настолна ДЕМОКРАЦИЯ – или как младите да се ангажират политически
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 59 526.24 (EUR)

Описание: Изследванията консенсусно показват, че младите хора в България са дистанцирани от политическото: гласуват рядко, слабо се интересуват, често избират по-радикални партийни алтернативи. От друга страна нараства желанието им да подреждат живота си в България, нараства и оптимизмът им по отношение на личното им бъдеще. Именно готовността на младите да се ангажират с демократични ценности и да отбраняват практиките на демокрацията е ключова за демократичното бъдеще на страната ни. От политическото поведение на младите до сега е видно, че училището не се справя особено добре с възпитанието на демократични ценности и с насърчаването на гражданска култура. Медиите пък нямат особен шанс, защото медийното потребление на младите е силно оттеглено към платформи като Инстаграм и Фейсбук, където собствените им приятелски мрежи и инфлуенсъри определят новинарския поток и го задвижват в напълно неочаквани посоки. Инициативата предлага провокативен подход, който стъпва върху популярна сред младите практика, а именно – играта на настолни игри. Ще бъде тествана, заедно с активни млади хора, демокрацията като игрова практика. Целта е да се впишат демократичните ценности, основните логики на политическото, начините, по които може да се практикува демокрацията в една настолна игра. А именно, демокрацията така, както се практикува в България да бъде база на настолната игра. В целия процес по измисляне на играта ще бъдат ангажирани различни групи млади хора, но едновременно с това ще съучастват активно експерти, за да се гарантира коректност на играта и съответствието й с реални демократични ценности и практики. Последната стъпка от инициативата ще бъде да се ангажират млади хора реално да заиграят на играта ДЕМОКРАЦИЯ (заглавието ще бъде решение на младите автори). Планира се провеждане на игрови турнири и излъчване на демократичен шампион. Настолната игра ДЕМОКРАЦИЯ ще може да се използва и в училище като интерактивно обучително средство в рамките на програмата по гражданско образование.


Вх. №: EUV/99

Организация: Институт за пазарна икономика (ИПИ)
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.ime.bg

Име на инициатива: Наблюдение на дейностите по защита на свободната конкуренция на КЗК
Продължителност в месеци: 14

Сума по договор: 53 965.45 (EUR)

Описание: От създаването на ЕС насам политиката в областта на конкуренцията допринася за запазването и насърчаването на икономическия просперитет на Съюза. Стриктното правоприлагане в областта на конкуренцията е от полза за европейските потребители и клиенти — граждани и предприятия — като им дава възможност да правят избор на пазара и да се възползват от иновативни продукти и услуги на достъпни цени. Предложената инициатива се стреми да разшири прозрачността и отчетността в работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта й е да допринесе за по-широкото разбиране на дейността на КЗК и ефектите от нейните действия или бездействия върху икономиката като цяло, различните отрасли и доходите на домакинствата. От години има очевидна липса на задълбочен и систематичен опит за проследяване на практиката и подхода при прилагане на правилата на конкуренцията от страна на КЗК. Чрез инициативата се цели промяна като се въведе наблюдение и анализ на дейността на КЗК от експерти на ИПИ. Ще се разшири прозрачността и отчетността на КЗК, като се предостави подробна информация и анализ на дейност по разбираем за по-широк кръг групи от обществото начин, неспециализирани в конкурентното право. Това ще се осъществи чрез наблюдение на решенията и действията на КЗК, експертни публикации, които да осветят важността и ролята на предприетите от КЗК действия и приетите решения върху конкуренцията, пазарните процеси, цените и благосъстоянието. С внимателно следене на дейността на КЗК и допълнителни анализи, инициативата ще увеличи обществения интерес и гражданско участие в процеса на защита на конкуренцията. Ще бъдат информирани политици, бизнес организации, НПО, журналисти, местни общности и граждани за значението и последиците от дейността на КЗК. Краткосрочно, инициативата ще генерира по-силен медиен и граждански интерес към дейността на КЗК, като се предостави по-добро разбиране за ролята, аргументите и последиците от нейните решения върху икономиката. Дългосрочно, увеличеният обществен натиск, подкрепен от повече знания и натрупан аналитичен ресурс, ще подобри практиките на КЗК при налагането на правилата за конкуренция и предотвратяване на злоупотреби с публични средства. Засиленото гражданско внимание и заинтересовани групи постепенно ще имат превантивен ефект срещу бездействие, бавно действие или избирателно действие в случаи с потенциално голямо пазарно въздействие. Инициативата ще допринесе за по-добро функциониране на пазарната икономика и за гарантиране на свобода на стопанска инициатива в България.


Вх. №: EUV/110

Организация: Фондация Инфо спейс
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://www.mediapool.bg/

Име на инициатива: Властта на светло: медиен мониторинг в подкрепа на европейските права и ценности
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 54 000.00 (EUR)

Описание: Налице е реална опасност на пълзяща путинизация, която да отклони България от европейския й път. Тя се засилва на фона на безпрецедентна ситуация на война по върховете на държавата и сред престъпния свят, логично следствие от ерозията на правовата държава, потвърдена в доклада на ЕК за 2022 https://commission.europa.eu/publications/2022-rule-law- report-communication-and-country-chapters_en. Има шанс обаче изходът от кризата да е преподреждане на държавата на базата на европейските права и ценности. Това зависи в огромна степен от успешното провеждане на дълбоки реформи по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), които да гарантират върховенството на правото и модернизация на страната. В тези турбулентни времена е от критично значение гражданите да бъдат надеждно информирани и да не стават лесна мишена на манипулации, дезинформация, конспирации, на които именно разчитат играчите, провеждащи антиевропейска и пропутинска политика. В последните 2 години липсата на реална прозрачност и отчетност на институциите се задълбочи поради отсъствието на постоянно работещ парламент, който да контролира ефективно изпълнителната власт, и то в ситуация на сериозни геополитически предизвикателства. Инициативата цели да повиши информираността на гражданите и отчетността на публичната власт чрез целенасочени материали, осветяващи ключови публични политики, свързани с изпълнението на ПВУ, състоящ се от 56 инвестиции и 47 реформи. Основният продукт ще бъдат задълбочени фактологични разработки и разследвания. Ще се следи за скрити механизми, зависимости, забавяния или злоупотреби. Важен акцент ще са борбата с корупцията, съдебната реформа и планираните конституционни промени. Подходът съчетава ефективно наблюдение върху политиките и експертно оценяване на ефекта от прилагането им. Това ще осигури по-голяма прозрачност на властта, разбираемо обяснение на сложни процеси и среда за информиран дебат; ще помогне да се възстанови доверието и демократичният характер на институциите, което е от критично значение и за успешното изпълнение на реформите. Адресира се и проблемът с контролираната информация, предоставяйки достоверно съдържание. Неофициален партньор в инициативата е Български институт за правни инициативи, който ще помага с юридическа експертиза в областта на съдебните реформи и политики, насочени към по-прозрачно управление и така ще се мултиплицира ефектът от усилията на двете организации.


Вх. №: EUV/156

Организация: Национална мрежа за децата
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.nmd.bg

Име на инициатива: Демокрация, с правата на децата!
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 52 160.53 (EUR)

Описание: Инициативата има за цел да насърчи информирания обществен дебат и гражданското участие за детските политики и правата на децата, като част от човешките права. През последните години демократичните процеси са застрашени, като темата за децата и родителството е използвана за пропаганда и дезинформация с цел отмяна на ключови нормативни актове, касаещи закрилата на детето чрез манипулиране на страховете на родителите. Влиянието на крайнодесните, антиевропейските и антидемократични кръгове се увеличава и децата са ползвани като основен комуникационен обект на пропагандата. България все още няма Стратегия за детето, в противоречие на вътрешното законодателство. Обект на нападки беше системата за закрила на детето, детският телефон 116111, неправителствените организации и конкретни активисти, работещи по правата на децата. Грижата за децата се влоши. Настоящата инициатива ще подпомогне комуникационно не само 130 граждански организации и личности от Национална мрежа за децата (НМД), но и ще изгради структура от над 40 активисти за правата на детето, които ще мобилизират информирания обществен дебат по детските политики. Този изграден ресурс ще има възможност да практикува по конкретни информационни поводи граждански дебат и дискусии за децата и семействата, концентрирани върху правата на детето, подкрепата на семействата и демократичните ценности. Предвижда се проследяване на политиките за децата чрез мониторинговия доклад „Бележник – Какъв е средния успех на държавата за грижата към децата“, в чието изработване участват повече от 200 експерти, родители и деца. Бележникът ще бъде представен на поне 5 места в страната. Инициативата предвижда изработване на поне 40 становища, отворени писма и позиции по темите за детските политики, провеждане на комуникационна кампания и достигане до над 1 милион граждани в социалните медии и сайта на НМД за целия период на изпълнение. В дългосрочен план инициативата цели интегриране на темата за децата и техните права като неотменна част от демократичните процеси в страната и всички детски политики.


Тематичен приоритет „Многообразие и равенство“

Вх. №: EUV/154

Организация: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Населено място: гр. Велико Търново
Интернет страница: www.amalipe.bg

Име на инициатива: Права на човека: Образоваме, вдъхновяваме, променяме!
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 59 968.15 (EUR)

Описание: Проучване на Евробарометър показва, че ромите са групата, считана за най-дискриминирана (61%), следвана от етническите малцинства и групите с различна кожа (59%).Според проучване на Институт Отворено общество – София за социалните дистанции към различните малцинства в България, ромите са най-сегрегираното и нежелано за контакти малцинство. Между 2007-2013 г. се наблюдават подобрени нагласи спрямо ромите, но след 2013 – рязко влошаване. Училищата и другите образователни институции са сред ключовите центрове на обществено-политическия живот. Учениците, както и техните родители често срещат предизвикателства по отношение на стереотипи, предразсъдъци, реч на омразата и престъпления от омраза. Описаните проблеми най-често са в средата, в която те живеят, но се срещат и в класната стая и училищата. От ключово значение е да се превърнат в „пространство на толерантност“, което да гарантира, че всички ученици, родители и учители ще упражняват свободно правата си и ще се чувстват свободни от омраза. Също толкова важно е да се ангажира училищната общност с кампании и действия за толерантност и преодоляване на дискриминацията в обществото, особено дискриминацията спрямо ромите и други уязвими групи. Целта на настоящата инициатива е да стимулира образователните институции да бъдат активни действащи лица в борбата срещу стереотипите, предразсъдъците, престъпленията от омраза и езика на омразата, а активните млади хора и организираните местни общности да имат потенциала да станат агенти на положителна промяна, допринасяйки за докладване и реагиране на всякакви форми на реч на омразата и престъпления от омраза. Инициативата цели също така да се създаде механизъм на сътрудничество между основните институции, отговорни за предотвратяване и защита от дискриминация (като омбудсмана, комисиите срещу дискриминацията и др.) с организираните местни общности вкл. активните младежки групи, родителските активи, неформалните лидери, медиаторите и др. Друга цел на инициативата е въздействие на национално ниво сред големи групи от хора в областите Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Търговище, Шумен, Враца и Монтана. Ще бъдат обхванати широк кръг ученици, учители, родители и експерти, в това число от уязвими ромски общности, от слабо развити региони, за да се повишат техните знания, интерес към правата на човека и мотивация да се включат в кампании и дейности за толерантност и борба с дискриминацията.


Вх. №: EUV/164

Организация: Младежка ЛГБТ организация Действие
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.deystvie.org

Име на инициатива: ЛГБТИ права в Действие
Продължителност в месеци: 18

Сума по договор: 43 336.00 (EUR)

Описание: България се нарежда на последните места в Европа по защита правата на ЛГБТИ хората. Дискриминацията тук е институционализирана, а Наказателният кодекс не припознава ЛГБТИ престъпления от омраза. Липсата на политическа воля за справяне с проблема води не само до широко разпространена хомофобия и трансфобия, а до политически подклаждана реч на омраза, която в последната година води до увеличаване на престъпленията от омраза срещу групата. Следствие от това е затваряне на ЛГБТИ общността и интернализирана хомофобия, липса на докладване поради страх от вторична дискриминация и съответно самоизолиране на десетки ЛГБТИ хора от социалния живот. Целта на инициативата е поддържане на Национална ЛГБТИ Правна програма на „Действие“ и създаване на условия за изграждане на политики чрез анализ на законодателството и обучения на студенти. Ще бъдат предоставени 300 правни консултации на засегнати лица. Ще се информират над 5 000 души чрез Форум Права и чрез информационната кампания на инициативата, която ще достигне до над 20 000 човека. Инициативата ще допринесе за решаване на посочения проблем чрез пряк достъп на ЛГБТИ общността до правна защита и чрез анализ на юриспруденцията. Завеждането на дела води до официална национална статистика и официално отразяване на съществуващ проблем, което от своя страна ще доведе до промяна на законодателството и подобряване живота на ЛГБТИ хората в България.