Въпроси и отговори за фонд „Действие“

Oчакваме Вашите въпроси във връзка с кандидатстване по фонд „Действие“ на имейл call.proeuvalues@osi.bg. Моля, преди да зададете вашите въпроси:

 1. Запознайте се с Насоките за кандидатстване по фонд „Действие“.
 2. Прегледайте публикуваните отговори на вече задавани въпроси, за да се уверите, че не е отговаряно на същия или сходен въпрос.
 3. Имайте предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване на етап подготовка на предложения за инициативи по фонд „Действие“ (или концепции по фонд „Заедно“) членовете на екипа на проект „Права и ценности“ не могат да отговарят на запитвания относно допустимостта на конкретен кандидат, предложението или какъвто и да било елемент от него.

ВЪПРОС 1:

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ подготвя проектно предложение по т.2 и т.3. от Тематичен приоритет №3 „Многообразие и равенство“ на Фонд „Действие“ по проект „Права и ценности“. С настоящето съобщение ще ви бъдем благодарни, ако поясните, дали за по-горе упоменатия Фонд са допустими крайните получатели да са мигранти, емигранти от националности от трети страни?

Отговор: В рамките на фонд „Действие“ посочените от Вас групи са допустими крайни ползватели. В случай че не можете да отнесете избраната от вас целева група към някоя от посочените в Насоките за кандидатстване, бихте могли да я посочите във формуляра за кандидатстване в поле „Други“ като в този случай следва да обосновете необходимостта от включването й. Обръщаме внимание, че предложенията за инициативи се очаква да допринасят за постигане на целите и приоритетите на конкурса.

ВЪПРОС 2:

Може ли една водеща организация да кандидатства с две различни инициативи – една към фонд Действие и една към фонд Заедно или трябва да изберем една от двете?

Отговор: Трябва да изберете един от двата фонда, пред който да кандидатствате – фонд „Действие“ или фонд „Заедно“. Съгласно насоките за кандидатстване по двата фонда, една организация може да подаде само едно предложение в рамките на конкурса.

ВЪПРОС 3:

Имам въпрос относно фонд „Действие“. В конкурса пише, че се „окуражава въвличането на повече от една организация в изпълнението на инициативата“. В проекта, с който ще кандидатстваме, се очаква включване на партньори и подизпълнители. Трябва ли да се назоват конкретни организации при кандидатстване или е достатъчно да се обозначи какъв тип организация ще бъде партньор? Благодаря предварително.

– Отговор: Планирането на включване на повече от една организация в изпълнението на инициативата е възможно чрез:
1. Включването на една или повече организации в качеството и/им на официален партньор. За да бъде една организация официален партньор следва да отговоря на изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване, т. 6.1. Допустими кандидати и партньори, включително да са такива, които: • са юридически лица, регистрирани в България или друга държава от ЕС; • за тях са планирани средства в бюджета на инициативата; • за тях е попълнена информация в раздели „Информация за партньора“ и „Капацитет за изпълнение на предлаганата инициатива“ във формуляра за кандидатстване; • са обект на оценка, съгласно критериите за оценка на предложение за инициатива,посочени в т. 11.1. от настоящите насоки.
2. Включване на друга/и организация/и (неотговарящи на изискванията за официален партньор), въвлечени в изпълнението на инициативата, за които не са планирани средства в бюджета и чийто капацитет не е описан във формуляра за кандидатстване и не е предмет на оценка, не се посочват като официален партньор! Тяхната роля за изпълнение на инициативата се описва в предложението за инициатива по начин и в конкретни раздели от формуляра по преценка на кандидата. Резултатите от осъщественото партньорство с такива организации се имат предвид при отчитане на дейностите, включително и индикаторите.
За включването на изпълнители на услуги, които се възлагат в хода на изпълнение на инициативата не се изисква същите да се назовават във формуляра, както и в бюджета. Необходимо е в бюджета да посочите кой от планираните разходи ще бъде възлаган като услуга.

ВЪПРОС 4:

Пиша Ви във връзка с проекто идея по тематична цел „Многообразие и равенство“ на фонд Действие. Посетихме информационното събитие в София, което беше изключително полезно. След него възникнаха някои допълнителни въпроси в развиването на проекто предложението:

 1. Къде можем да намерим критериите за оценка по фонд Действие?
 2. Какви са насоките за обхват на целевите групи (брой достигнати участници, регионален и/ли национален мащаб) по фонда?
 3. Проекто предложението се състои от попълните Формуляр за инициатива по фонд Действие, или се попълва информация в ЕСПУП?
 4. Възможно ли е да се проведе консултация във връзка с проекто – идея, за да се уверим, че разбираме правилно тематичния приоритет и неговите цели? Ако да – как може да се случи това, онлайн или на живо?

Отговор: Моля, вижте отговорите на зададените от Вас въпроси по реда на номерацията им:

 1. Критериите за оценка на фонд „Действие“ са публикувани в Насоките за кандидатстване, т. 11.1. „Критерии за оценка на предложенията за инициативи по фонд „Действие““. Самите Насоки за кандидатстване и приложенията към тях можете да намерите на сайта на проект „Права и ценности“, раздел „Кандидатствай“, подраздел „Фонд „Действие“.
 2. Обхватът на целевите групи се измерва в брой. Очаква се дейностите в рамките на подкрепените инициативи по фонда да имат въздействие на национално ниво или по отношение на големи групи от хора и/или големи райони на страната, като например живеещите в областните центрове или някой от районите за планиране.
 3. Подаването на предложения е изцяло уеб-базирано чрез Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Достъпът до ЕСПУП е през интернет страницата на проект „Права и ценности“: https://proeuvalues.osis.bg
  Формулярът се попълва на български език в ЕСПУП. Формулярът се подава в ЕСПУП заедно със задължителните приложения (прикачени към формуляра на указаното място и в указания формат файлове). Формулярът за кандидатстване и съответните приложения към него в своята съвкупност представляват пълното предложение за инициатива.
 4. Съгласно Насоките за кандидатстване: „С оглед осигуряване на прозрачност и равни възможности, екипът на проект
  „Права и ценности“ не предоставя пряка консултация на кандидатите по отношение на разработването на предложения за инициативи по фонд „Действие“.

ВЪПРОС 5:

Във връзка с възможността за кандидатстване по фондовете „Заедно“ и „Действие“, нашата организация все още е в процес на определяне по кой от двата фонда е допустим кандидат. В тази връзка, бих искала да задам два въпроса, на които се надявам да можете да ми отговорите.

 1. По Фонд „Действие“ се казва, че фокусът е върху „подкрепа на инициативи на граждански организации, които демонстрират високо ниво на познаване на ценностите на ЕС и целят постигането на значимо въздействие на национално и/или регионално ниво“. Въпросът ми е как се определя високото ниво на познаване?
  Нашата организация се занимава със застъпничество правата на децата и хората със специални потребности от самото си създаване преди 27 години чрез местни, регионални и национални информационни кампании, участия в комисии, съвети, работни групи и др., чрез влизане в пряк контакт с отговорни институции, предлагане на мерки за промяна в закони и т.н. Спазваме и сме адаптирали в практиката си нормативни и други национални и международни документи и процедури за гаранция правата на хората. Това ние считаме като високо ниво на познаване и бихме искали да разберем дали правилно се самоопределяне според критериите на Фонд „Действие“.
 2. Също така, по време на уебинарите се спомена, че фонд „Действие“ е насочен към големи организации. Бих искала да попитам какво се има предвид под „големи организации“ – брой служители ли е критерият или друг?

-Отговор: Моля, вижте отговорите на поставените от Вас два въпроса:

 1. Всеки кандидат сам преценява до каква степен би съответствал на фокуса на фонд „Действие“. Съответствието с фокуса на фонда е обект на оценка (подкритерий 1.3. от критериите за оценка, публикувани в Насоките за кандидатстване).
  Съгласно Насоките за кандидатстване: „С оглед осигуряване на прозрачност и равни възможности, екипът на проект
  „Права и ценности“ не предоставя пряка консултация на кандидатите по отношение на разработването на предложения за инициативи по фонд „Действие“. В тази връзка не бихме могли да отговорим на запитването ви дали правилно се самоопределяте като подходящ кандидат за фонд „Действие“.
 2. По време на уебинарите, както и в Насоките за кандидатстване сме посочили, че „Фонд „Действие“ е насочен към подкрепа на инициативи на граждански организации, които демонстрират високо ниво на познаване на ценностите на ЕС и целят постигането на значимо въздействие на национално и/или регионално ниво.“. Също така обект на оценка е „наличието на опит в изпълнението на дейности, сходни с предвидените в инициатива“ (моля, вижте т. 3 от критериите за оценка, публикувани в Насоките за кандидатстване).

ВЪПРОС 6:

Организацията ни има желанието да кандидатства с проект по фонд „Действие“ с тематичен приоритет 1.Права на ЕС и специфична цел 2.Предоставени безплатни съвети, обучения и други форми за повишаване на знанията за правата и ценностите на ЕС. Въпросът ми е дали има ограничение относно това колко вида крайни ползватели можем да си изберем при разписването на проекта? Тоест можем ли едновременно, например, да изберем: Младежи (15-29 г.), Ученици и студенти (на всякаква възраст), Правни, образователни и други експерти, Учители и преподаватели, Жертви на дискриминация и нарушение на правата на човека или трябва да си изберем само една група?

-Отговор: Съгласно насоките за кандидатстване, няма ограничение в броя на вида на крайните ползватели. Моля, имайте предвид, че при попълването на формуляра за предложение за инициатива в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) на съответното указано място в падащото меню можете да маркирате един или два вида целеви групи, които по ваша преценка считате за най-важни. В случай че включвате повече от два вида крайни ползватели, в падащото меню маркирате само един вид, а останалите можете да посочите на подходящо място в текста на предложението (например в описанието на съответната дейност, отнасяща се до този вид крайни ползватели или в резюмето на предложението). За всяка от допълнително включените целеви групи – крайни ползватели следва да отбележите и брой лица/групи от хора. В падащото меню за вид крайни ползватели маркирайте „Други“ и нанесете сумирания брой от допълнително включените групи.
Същото правило за попълване на формуляра се отнася и за основни целеви групи (посредници).

ВЪПРОС 7:

Къде могат да бъдат видени презентациите от информационните дни и записите от уебинари във връзка с Конкурса за финансова подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“?

-Отговор: Презентациите от информационните дни във връзка с конкурса за подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“ могат да бъдат намерени на сайта на проекта, раздел „Учи с нас“, подраздел „Обучителни материали“. Записите от уебинарите са качени в същия раздел, подраздел „Уебинари“.

ВЪПРОС 8:

Интересуваме се как бихме могли да кандидатстваме за финансиране. Какви са условията и необходимите документи?

-Отговор: Изискванията за кандидатстване, включително необходимите документи, са публикувани в Насоките за кандидатстване по фонд „Действие“ и приложенията към тях на сайта на проект „Права и ценности“, раздел „Кандидатствай“.

ВЪПРОС 9:

Изпращам въпрос във връзка с кандидатстване по фонд „Действие“: В качените документи се говори за финансови отчети – междинни и финален, но няма приложен формат. Въпросът е какъв е форматът на отчитане и той изисква ли прилагане на отчетни документи?

Отговор: Подробна информация относно финансовото отчитане на подкрепени инициативи можете да намерите в раздел III “Отчитане на бенефициента“ от “Общите условия за финансова подкрепа на инициатива“ (Образец № 7 към Насоки за кандидатстване по фонд „Действие“). Съгласно чл. 31 от Общите условия „(1) В междинния и във финалния финансов отчет Бенефициентът декларира размера на финансовата подкрепа, полагаща се за дейности със завършено изпълнение. Стойностите следва да съответстват на указаната в бюджета финансова подкрепа за съответната дейност.“. Не се изисква прилагане на отчетни документи, доказващи фактически разходи. Поставеният въпрос е разясняван в рамките на проведения уебинар „Представяне на насоки за кандидатстване по фонд „Действие“, който е публикуван на страницата на проекта, раздел „Учи с нас“, подраздел „Уебинари“.

ВЪПРОС 10:

Зададен въпрос относно допустимостта на конкретен кандидат във връзка със съответствието с изискването към кандидатите „да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции“.

-Отговор: Изискванията за допустимост на кандидатите по фонд „Действие“ са публикувани в раздел 6.1. „Допустими кандидати и партньори“ в Насоките за кандидатстване по фонд „Действие“. Във връзка с едно от изискванията кандидатите „да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и публични органи и институции“ е дадено следното пояснение:

„Зависимост на НПО е налице, когато повече от половината от членовете на нейния управителен или контролен орган се определят от органи на местната, регионалната или централната власт, от други държавни и публични органи и институции, от политически партии, или когато някой от тях може да наложи или възпрепятства вземането на решения или по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на организацията.“

С оглед равнопоставеността на всички кандидати и съгласно Насоките за кандидатстване, на етап подготовка на предложения за инициативи по фонд „Действие“, членовете на екипа на проект „Права и ценности“ не могат да отговарят на запитвания относно допустимостта на конкретен кандидат, предложението или какъвто и да било елемент от него.

ВЪПРОС 11:

Интересуваме се от проекта „Права и ценности“ и много бихме искали да кандидатстваме и съответно – ще се радваме да бъдем одобрени. Не ми става ясно училищата дали могат да кандидатстват. Директорът, в качеството си на юридическо лице, може ли да кандидатства за този проект?

-Отговор: Съгласно насоките за кандидатстване, по фонд „Действие“ и фонд „Заедно“ допустими кандидати са единствено юридически лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за народните читалища. Училищата не отговарят на тези изисквания. Те могат да бъдат официални партньори или да бъдат включени в изпълнението на инициативата без да отговарят на изискванията за официален партньор. Повече за допустимостта на кандидатите и партньорите за фонд „Действие“ можете да намерите в раздел 6.1. „Допустими кандидати и партньори“ от Насоките за кандидатстване по фонд „Действие“.

ВЪПРОС 12:

Имам следните въпроси във връзка с кандидатстване по фонд „Действие“ на проекта „Права и ценности“:

 1. Допустимо ли е по тематичен приоритет „Права на ЕС“, специфична цел „Осъществени комуникационни и обществено-информационни кампании, целящи осведомеността за ценностите на ЕС, вкл. за правата на гражданите на Съюза“, инициативата, с която кандидатстваме, да има за цел не само повишаване на разбирането на правата ни като български и европейски граждани, но и повишаване на разбирането за демокрацията, демократичните процеси, отговорностите и начина на функциониране на институциите, и т.н.? Цели, по-скоро принадлежащи към тематичен приоритет „Демокрация“, но сред изброените специфични цели и целеви индикатори към този приоритет не откриваме подходящите за нашата планирана дейност (уточнена в т.2).

 2. Инициативата ни обхваща обществено-информационна кампания, която ще се осъществява чрез кратки образователни видеоклипове, разпространявани както в социалните мрежи, така и евентуално по една национална телевизия. Продуцирането на тези видеа ще бъде възложено на студио-подизпълнител. Следва ли в такъв случай то да бъде включено като официален партньор?

-Отговор: Моля, вижте отговорите на поставените от Вас два въпроса:

 1. Допустимо е дейностите по инициативата да съответстват основно на една специфична цел на един тематичен приоритет и същевременно да допринасят и за други специфични цели и приоритети. В насоките за кандидатстване по фонд „Действие“ за Тематичен приоритет № 1: Права на ЕС е посочено, че обхваща: „повишаване на разбирането за правaта на гражданите на ЕС, включително правата за свободно движение, пребиваване, политическо и гражданско участие, както и относно другите права на гражданите на ЕС, залегнали в Хартата на основните права и договорите на Съюза“. Тематичният приоритет обхваща права, залегнали освен в Хартата на основните права и в Договорите на Съюза. В тази връзка кандидатите биха могли да съобразят предложението си за инициатива с посочения обхват.
  Моля, имайте предвид, че съгласно публикуваните критерии за оценка, инициативата следва да допринася за постигането на избраната специфична цел на избрания тематичен приоритет, включително на съответните индикатори.

 2. Включването на официален партньор в инициативата е по преценка на кандидата. Официалните партньори следва да отговарят на изискванията, публикувани в Насоките за кандидатстване по фонд „Действие“. Информацията за официалния партньор се описва на съответните места във формуляра за кандидатстване. Възлагането на услуги не представлява официално партньорство и следва да се предвиди в бюджета на предложението за инициатива със съответната обосновка.

ВЪПРОС 13:

Възможно ли е Декларацията относно допустимост на кандидата и Декларацията за партньорство, които се прилагат към предложението да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП)?

-Отговор: Допустимо е приложените към формуляра за кандидатстване Декларация относно допустимостта на кандидата и Декларация за партньорство (когато е приложимо) да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ВЪПРОС 14:

В проекта планираме да заложим проучване и анализ, което ще направим съвместно с университет. Университетът няма да е официален партньор, тъй като ще участва само на един малък етап от проекта. Въпросът ми е дали плащането, за да е допустимо по проекта, следва да бъде извършено на база фактура за извършена услуга от външен доставчик и дали тя следва да се отчете в непреки разходи?

-Отговор: Извън участието на официален партньор в изпълнението на дейностите, съответно планиране на разходи за него в бюджета, всеки друг разход за дейност, която се възлага се явява услуга от външен доставчик.
Доставката на услуга, пряко свързана с дейност в рамките на инициатива, се явява пряк разход. Съгласно изискванията на българското законодателство доставката на услуги се документира чрез фактуриране.

ВЪПРОС 15:

 1. Относно експертния екип – трябва ли да се назовават поименно или възможно ли е да има промени по експертния екип след започване на изпълнението на проекта, тъй като експертния екип ще се формира окончателно след одобрението.
 2. Колко предишни проекти е необходимо/можем да опишем в Раздел Г, точка 2?
 3. В Раздел В, точка 7, колко детайлно е необходимо да бъдат описани ресурсите и трябва ли да бъдат описани и включени в бюджета ресурси, с които вече разполагаме, които ще бъдат използвани за целите на проекта (например Зуум профил за провеждането на уебинар).

Отговор: Моля, вижте отговорите на поставените от Вас въпроси по-долу:

 1. Кандидатът по своя преценка може да посочи поименно експерти във формуляра за кандидатстване. В този случай е необходимо за всеки експерт да се приложи автобиография към проектното предложение. Обръщаме внимание, че съгласно критериите за оценка т. 3.2. Предложеният екип за изпълнение на инициативата (на кандидата и неговите официални партньори, ако има такива) следва да демонстрира наличието на административен и експертен капацитет да изпълни планираните дейности за постигане на целите на инициативата.
  Промени в експертния екип след започване на изпълнение на инициативата е допустимо само по изключение в обосновани случаи, като капацитетът на предлагания нов експерт следва да съответства на капацитета на експерта, чиято смяна се предлага.
 2. Точка 2 на раздел Г е повтаряща се секция. Кандидатът може да опише колкото прецени предишни проекти, доказващи опит във връзка с избрания тематичен приоритет.
 3. В раздел В, т. 7 в указаната секция е желателно да се опишат всички ресурси, необходими за изпълнение на съответната дейност, включително и такива, с които вече кандидатът или партньорът разполагат. В бюджета се включват само разходи за ресурси (например възнаграждения, услуги и др. допустими разходи), които ще бъдат направени в периода на изпълнение на инициативата.

ВЪПРОС 16:

В условията за кандидатстване е записано, че може да се кандидатства по един тематичен приоритет и една специфична цел. Допустимо ли е кандидатстването по един тематичен приоритет, но да се включат две специфични цели. Вторият въпрос е дали одобрените проекти ще бъдат равномерно разпределени по трите тематични приоритета.

-Oтговор: Моля, вижте отговорите на поставените от Вас въпроси:

 1. Съгласно насоките за кандидатстване е възможно кандидатстване само по един тематичен приоритет и една специфична цел. Формално не е възможно да се включи повече от една специфична цел. За повече подробности, моля, вижте отговор № 1 на въпрос № 12 в секцията за въпроси и отговори по фонд „Действие“.
 2. Подадените предложения за инициативи по фонд „Действие“, независимо по кой тематичен приоритет, участват в обща класация.

ВЪПРОС 17:

По повод намерение за кандидатстване по Фонд „Действие“, моля за отговор на следния въпрос:
Какъв е стойностният праг за обявяване на обществена поръчка на етап изпълнение на дейностите? Планираме възлагане като външна услуга на дейност, която е възможно да надхвърли 30 000 лева без ДДС съгласно прогнозните ни изчисления.

-Отговор: При планиране на възлагането на услуги в рамките на изпълнение на инициатива по проект „Права и ценности“ не се прилагат Постановление № 160 от 01. 07. 20216 г. и Постановление № 118 от 20. 05. 2014 г., съгласно чл. 8, ал. 2, т. 2 на което е посоченият праг от 30 000 лв. без ДДС. В специфични случаи е възможно да се прилага ЗОП. При одобрена за финансиране инициатива, редът за възлагане на услуги се консултира с управляващата фонд „Действие“ организация – Институт Отворено общество – София.

ВЪПРОС 18:

В приложения Образец 1 Детайлен бюджет по фонд „Действие“ няма заложени формули за общо разходи по дейности – например ред 19 I. Дейност:…………………………… колона Е Общ разход (€). Такъв е формулярът или има някаква грешка?

-Отговор: В Образец № 1 Детайлен бюджет по фонд „Действие“ няма заложени формули. Калкулациите следва да се извършат от кандидатите.

ВЪПРОС 19:

Имаме нужда от пояснение във връзка с бюджетирането на разходи за управление на инициативата. В Насоките е посочено, че непреките разходи покриват административно управление на проекта. Бихте ли пояснили какво включва „административно управление“? Напр., ръководител на проекта, административно управление ли е? Координацията на дейностите по проекта включва ли се към административното управление?

-Отговор: В Насоките за кандидатстване е посочено: „За покриване на непреките разходи на кандидата, включително наем на офис, разходи за комуникация и канцеларски материали, счетоводно отчитане и административно управление, в бюджета се калкулират непреки разходи в размер на 7% от преките разходи.“. Имат се предвид разходи на кандидата, т.е. на организацията, а не преки разходи за изпълнение на дейности по инициатива. Възнагражденията за ръководител на инициатива, координатор, експерти за осъществяване на дейностите по инициативата са преки разходи и се включват като такива в рамките на бюджета за всяка дейност. Не следва да се обособява отделна дейност за управление на инициатива.