Подаване на сигнал

Подаване и ред за разглеждане на сигнал за нередност

Можете да подадете сигнал за нередност на следния електронен адрес: signal.proeuvalues@osi.bg със заглавие „Irregularity alert“ със следната структура на съдържание:

  • Описание на нередността (включително, дали е предполагаема или действителна и как е била осъществена)
  • Период, за който се отнася нередността или момент, в който е била допусната;
  • Начин, по който подателят е узнал за нередността, включително източник на информация, водещ до подозрението за предполагаема нередност;
  • Идентифицирани физическите или юридическите лица, имащи отношение към нередността;
  • Друга информация.

Според Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11.07.2006 г. под „нередност“ следва да се разбира „всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет“.

Нередност за целите на изпълнение на проект „Права и ценности“ е всяко нарушение на Договора за финансова подкрепа на инициатива, разпоредба на европейското и/или националното законодателство, което има или би имало като последица възпрепятстване на изпълнението на проект „Права и ценности“, например, като се отчете неоправдан или непропорционален размер на финансова подкрепа. Всички форми на корупция са също нередност.

Подаденият сигнал ще бъде разгледан от Изпълнителния съвет на проекта (ИСП). ИСП отговаря по електронна поща на съответната организация/лице в срок до един месец след получаване на съобщението. В случай че е необходимо повече време за проучване и произнасяне по казуса, ИСП уведомява съответния подател на сигнала за необходимостта от повече време за произнасяне и да посочва мотивите си за това. Едномесечният срок за произнасяне може да бъде удължен с максимум още един месец.

Подаване и ред за разглеждане на жалба

Изпълнителният съвет на проекта (ИСП) разглежда и се произнася по постъпилите жалби по проект „Права и ценности“. Той може да бъде сезиран от кандидатите и бенефициентите по инициативи или трети лица във връзка с разрешаването на казуси, които имат отношение към изпълнение на проекта.

Жалбата се подава на електронен адрес: signal.proeuvalues@osi.bg със заглавие „Complaint“.

Сроковете и редът за разглеждане на жалбата са еднакви с посочените по-горе за сигнал за нередност.