Фонд „Заедно“

Фонд „Заедно“ за подкрепа на инициативи с размер на безвъзмездното финансиране до 20 000 евро и продължителност между 8 и 12 месеца. Фондът се управлява от фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е на обща стойност от 800 000 евро. По него се очаква да бъдат финансирани приблизително 45 инициативи на граждански организации, които често работят извън големите градски центрове и целят постигането на ефект за конкретни общности обикновено на местно ниво.

Фондът ще работи с граждански организации, работещи на ниво населено място, община или област. С цел развиване на местен капацитет, се очаква организациите, кандидати за участие да работят в териториалния обхват на тяхната юридическа регистрация.

Крайният срок за подаване на предложения за концепции е 17 часа на 12 юни 2023 година.

Насоки за кандидатстване по фонд „Заедно“

ПРИЛОЖЕНИЯ

Образец 1 Формуляр за концепция по фонд „Заедно“

Образец 2 Декларация за допустимост на кандидата за Етап 1

Образец 3 Декларация за партньорство

Образец 4 Формуляр за инициатива по фонд „Заедно“

Образец 5 Времеви график

Образец 6 Детайлен бюджет

Образец 7 Декларация относно допустимостта на кандидата за Етап 2

Образец 8 Договор

Образец 9 Общи условия

Образец 10 Бюджет фиксирана сума

Приложение I Указания за попълване и подаване на формуляр за концепция по фонд „Заедно“ (актуализирано на 12.05.2023 г.)