Тематичен приоритет „Права на ЕС“

Вх. №: EUV/195

Организация: Сдружение „Младежки приоритети“
Партньор: СУ „Никола Йонков Вапцаров“
Населено място: с. Бенковски
Интернет страница: https://sou-vapcarov.org

Име на инициатива: „Укрепване на ценностите на ЕС в нашата общност в село Бенковски“
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 4989.41 (EUR)

Описание: Проблемът, който инициативата цели да реши, е липсата на познания у младите хора и общността в село Бенковски и околните 12 села за правата и ценностите на европейските граждани. Познаването на ценностите на ЕС ще допринесе за по-голяма толерантност и мирно съжителство на различните етнически и религиозни групи в района. От друга страна ще помогне за стимуллиране на по-активна гражданска позиция на хората в общността. Инициативата ще обхване 180 младежи на възраст между 15 и 29 години, преподаватели и журналисти, както и цялата общност от общините Кирково и Златоград. Предвидените дейности включват проучване на нуждите и пропуските в познанията на младежите за правата и ценностите на ЕС, викторини с тематични въпроси (EU Trivia games), представяне на казуси от реалния живот, които подчертават ценностите на ЕС в действие, създаване на сборник и мрежа от посланици.


Вх. №: EUV/231

Организация: Алианс за устойчиво регионално развитие
Населено място: гр. Русе
Интернет страница: https://srd4bg.org

Име на инициатива: ЕвроДеец
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 9384.44 (EUR)

Описание: Недостатъчно задълбочените познания в областта на гражданското образование (ГО) и ниското ниво на гражданското участие сред младежите са едни от най-големите политически, социални и икономически предизвикателства в България, държава – членка на ЕС, често свързвана с ниски нива на избирателна активност и гражданска ангажираност, липса на медийна свобода, високи нива на корупция и ниско доверие в институциите. Целта на инициативата е чрез насърчаване на ГО с фокус върху ЕС и свободата на информацията да спомогне за укрепване на европейските демократични ценности. Усилията ще бъдат насочени върху насърчаване на критичното мислене, борбата с дезинформацията и разпространението на фалшиви новини, които се превръщат във все по-значим и многопластов обществен проблем. Инициативата предвижда изготвяне на дигитален „Компас за гражданските права в ЕС“; подготовка, заснемане и разпространение на образователна видео поредица от 7 видеа на различни теми, свързани с ГО; организиране и провеждане на младежки неформални обучителни сесии и конкурс „ЕвроДеец”.


Вх. №: EUV/191

Организация: Народно читалище „Любен Каравелов-1897“
Населено място: с. Куртово Конаре
Интернет страница: http://chitalishtekkonare.com

Име на инициатива: Нашата Европа
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 17993.12 (EUR)

Описание: В национален обхват се забелязва спад на доверието в демокрацията и европейските ценности и все по-ниска гражданска активност, което е видно от различни проучвания на общественото мнение. В малките общности евро-скептицизмът се усеща, както при лични разговори, така и в социалните мрежи. Тези общности са все по-затворени и податливи на манипулация, дезинформация и пропаганда. Чрез инициативата ”Нашата Европа” ще бъдат реализирани поредица от дейности, основно в Куртово Конаре, но и в няколко съседни селища (гр. Кричим, гр. Перущица, с. Йоаким Груево, с. Триводици), чрез които да се повиши осведомеността на 3500 души за ценностите и целите на ЕС, както и за правата на гражданите на Европейския съюз. Инициативата предвижда две мащабни кампании – информационна „Нашата Европа – моите права” и комуникационна „Нашата Европа”, които включват тематични срещи-дискусии, конкурси за рисунка и видеоклип, евро рок-концерт с послания по време на Куртово Конаре Фест. Ще се създадат партньорства с пет граждански организации от съседни населени места, водещи експерти в областта на европейските политики, местни експерти и образователни специалисти.


Вх. №: EUV/226

Организация: Сдружение „Гаврош“
Населено място: гр. Варна
Интернет страница: www.gavroche-bg.org

Име на инициатива: По-активни и по-неуязвими
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 15076.16 (EUR)

Описание: Потребителите на социални услуги често са изключени от обществения живот, не са самостоятелни и не участват активно в процесите, които ги касаят, защото не познават добре правата си и не знаят как да ги отстояват, което ги поставя в риск от дискриминация и злоупотреби. Потребителите, както и специалистите, които ги обгрижват, се нуждаят от обучения и консултиране за прилагане на човешките права и ценностите на ЕС, възможности за участие в процесите и вземането на решения. Гражданите, от друга страна, които са склонни да подкрепят, се нуждаят от информация за видовете социални услуги и обучения как да подкрепят уязвими хора, да познават и защитават правата им и да бъдат по-активни в общността, особено в малките населени места. Екипите на социалните услуги се нуждаят също и от умения как да въвличат повече доброволци и да разширяват кръга на подкрепа , включително чрез застъпничество пред местните институции. Инициативата включва обучения и консултации за над 20 специалисти от над 5 социални услуги в региони Варна и Добрич, включително от малки населени места като гр. Суворово, с. Крушари и др., 15 доброволци и 6 местни институции. Дейностите ще повишат качеството на социалните услуги в дългосрочен план чрез развитие на умения в екипите, овластяване и приемане на потребителите като активни участници, застъпничество пред институциите и превръщането на гражданите в посланици за разширяване на подкрепящата среда.


Вх. №: EUV/213

Организация: Сдружение с нестопанска цел „Хоризонти“
Населено място: гр. Бургас

Име на инициатива: Информационната грамотност – сигурно оръжие против дезинформацията
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 18982.87 (EUR)

Описание: Всеки ден близо 2 млн. българи са манипулирани от неверни информации. Информация за ценности като свобода, равенство и права на гражданите целенасочено се избутва в периферията. Дезинформацията властва в социалните мрежи, все по-често журналисти и други разпространители на новини се възползват от нея. Инициатива ще изведе на преден план отговорността на хората, които предлагат информация и чрез правилно насочени обучения ще им помогне да се ориентират в огромния информационен поток. В рамките на Месец на информационната грамотност ще бъдат създадени умения за разпознаване на фалшиви новини. На начинаещи журналисти от регионални медии, студенти по журналистика, инфлуенсъри и служители в регионални пресцентрове ще бъдат предоставени инструменти за проверка на факти. Дейностите включват още кръгла маса на тема „Свобода на медиите и плурализъм. Негативните ефекти от дезинформацията за ЕС в региона”, печатна и електронна брошура „Европейският съюз и България. Вярвайте на тези, които носят отговорност”, както и видеофилм „Как работи дезинформацията”, който ще покаже конкретни жертви на дезинформацията.


Вх. №: EUV/214

Организация: Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“
Населено място: гр. Стара Загора
Интернет страница: www.fund-sz.org

Име на инициатива: Повишаване на разбирането за правата и ценностите на ЕС сред младите хора
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 19990.00 (EUR)

Описание: Според изследване на Институт Отворено общество от 2022г., общият спад в доверието към ЕС се дължи именно на младите поколения. Това е тревожна тенденция, която демонстрира, че в страната се появява евроскептицизъм, който не е базиран в миналото. Въпреки, че програмите на ЕС дават големи възможности на младите хора да участват в младежки обмени и различни инициативи, много от тях не успяват да развият чувство за европейска принадлежност и симпатизират на партии, които призовават за напускане на съюза. Често младите хора не са добре запознати или имат ограничено разбиране за правата и ценностите на ЕС. По-голямото разбиране за правата и ценностите на ЕС ще подпомогне обществената подкрепа за тези ценности и ще създаде по-устойчива основа за европейска интеграция. Освен младежите от проекта ще се ползват и образователни институции, НПО, и обществото като цяло. Увеличаването на осведомеността и ангажираността на младите хора ще подпомогне формирането на отговорно европейско гражданство. Инициативата комбинира дейности за изследване и активно участие в образователни събития, създаване на интерактивно съдържание (карти) и провеждане на викторини и дебати за разбирането за правата и ценностите на ЕС, участие в предавания и комуникация с медиите по темата.


Вх. №: EUV/215

Организация: Фондация „Уеб шелф“
Партньор: СДРУЖЕНИЕ „ТУТРАКАНСКИ ГЛАС“
Населено място: с. Червена вода
Интернет страница: https://webshelf.eu, http:/glas.tutrakan.org

Име на инициатива: Българските граждани имат европейски възможности
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 17976.79 (EUR)

Описание: Немалка част от хората от малките общности в селските общини на България не разбират как функционира ЕС, какви са ценностите в тази общност и какви права и възможности имат българските граждани като част от нея. Тези хора са и най-податливи на дезинформиране от социалните медии. Нямат изградено критично мислене и умения за намиране на достоверни източници на информация. Цел на инициативата е да подкрепи тези малки общности в информирането им за Правата на ЕС, както и за начините хората да се ориентират кое е дезинформация. Планира се да бъдат достигнати близо 18 000 лица от общините Тутракан и Сливо поле, осъществено 1 партньорство с медии, публикувани 44 материала, докладвани 22 бр. случая на дезинформация в уеб сайта на фондация „Уеб шелф“, а 11 от тях да бъдат публикувани и във в. Тутракански глас. Резултатите от инициативата ще предоставят информация за източниците на дезинформация в малките населени места, а в местните лидери на мнение – читалищните служители, чрез обучение и съвместна работа по време на инициативата, ще се формират умения за критичен подход към дезинформацията в социалните медии.


Вх. №: EUV/212

Организация: Екс нихило
Населено място: гр. София

Име на инициатива: Ами ти?
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 7126.20 (EUR)

Описание: Силата и духът на общоевропейските човешки права и ценности създават силно и здраво общество, чувствително към всякаква форма на действие насочено срещу човешкото достойнство и личност. Във времена на обострени полюсни парадигми, дезинформация и уронващи достойнството практики, именно младите хора могат да бъдат мисионери на промяната и защитници на човешките права и свободи. Инициативата се състои в създаването на образователен продукт – от връстници и за връстници, чрез който да се провокират осмислянето на ценността на човешките права, тяхната защита и мисионерство. Чрез разнообразни казуси, дилеми и симулативни преживявания, младежите ще придобият ценен практически опит и умения за решаване на базисни за цивилизационната ни ситуация проблеми. Обхватът на инициативата се простира пилотно на територията на Столична община. Чрез включващ механизъм този образователен продукт ще бъде осъвършенстван и предоставен безвъзмездно на образователната система в България за свободно ползване.


Вх. №: EUV/204

Организация: Национална асоциация за приемна грижа
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.napg.eu

Име на инициатива: Правото на европейска приемна грижа като гарант за правата на децата в България
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 18995.71 (EUR)

Описание: Инициативата на Национална асоциация за примена грижа се реализира в ключова за политиките за благосъстоянието на децата година, в която държавата трябва да поеме ангажимент за създаването на стратегически документи, регулиращи основните политики за правата на децата в следващите 10 години, както и да създаде нормативни промени в приемната грижа, която е единствената гарантираща правото на децата в риск да растат в семейна среда. На фона на това инициативата ще повиши знанията на приемните родители и професионалистите в приемната грижа за правата на децата и детското благосъстояние, като ще ги насърчи да са по-активни застъпници за правата на децата, благодарение на планираните обучения в 8 региона в страната. Ще бъдат адресирани и основните дезинформационни послания, свързани с правата на децата и ролята на приемните родители в гарантирането им, чрез информационна кампания. Проучването на европейския опит в грижата за деца с различни особености е от ключово значение за разбирането на подхода за правата на децата и ще служи, както за генериране на обучително съдържание, така и за инструмент за по-добро организационно застъпничество на НАПГ. Предвидените дейности включват обучения за приемни родители и професионалисти в приемната грижа в 8 областни града и информационна кампания.


Вх. №: EUV/190

Организация: Институт по медиация и управление на спорове
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.imeus.bg

Име на инициатива: „Медиацията в защита на човешките права в случаите на домашно насилие“
Продължителност в месеци: 9

Сума по договор: 19987.60 (EUR)

Описание: Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на конфликти, която от 01.07.2024 г. ще бъде задължителна по редица съдебни дела с цел намирането на доброволно решение чрез съдействието на медиатор. Жертвите на домашно насилие често нямат достъп до правна защита или са заставени да участват в съдебни производства, които не решават проблемите им. Броят на случаите на подобно насилие расте, като само от началото на 2023 г. е налице увеличение от 62%. Процедурата по медиация цели да предостави ефективна закрила на европейските и демократичните ценности посредством диалог, в който медиаторът съдейства на страните да обсъдят проблемните моменти. Това е особено подходящо в случаите на домашно насилие преди обостряне на отношенията и при липсата на трайно физическо насилие. Чрез това семействата в криза могат да намерят бързо и ефективно решение, което да служи и като превенция на продължаване на насилието. Инициативата ще популяризира установените като ефективни способи на медиацията при домашно насилие и ще предложи конкретни механизми за приложението им в България. Ще бъдат обучени 60 медиатори, адвокати, съдии, учители, журналисти в способите за отнасяне и решаване на подобни казуси чрез медиация. Паралелно ще се проведат и дни на открити врати за консултиране на гражданите относно позитивите на медиацията като начин за защита на човешките права. В дългосрочен аспект това ще повиши капацитета на професионалистите, работещи със случаите на домашно насилие, ще подобри предоставяните услуги и увеличи броя случаи на насилие, успешно решени чрез медиация.


Тематичен приоритет „Демокрация“

Вх. №: EUV/ 192

Организация: Троян в бъдещето
Населено място: Община Троян
Интернет страница: https://troyan-future.com

Име на инициатива: Информираното гражданско участие в Община Троян
Продължителност в месеци: 8

Сума по договор: 14984.39 (EUR)

Описание: Инициативата предвижда изследване на нагласите и провеждане на информиран обществен дебат на местната екологична нормативна уредба, конкретно по Наредба № 9 за управление на отпадъците на територията на Община Троян и Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Троян. Фокус на дебата ще е инициативата за промяна на местното законодателство в посока хармонизирането му към европейските еко-директиви. Конкретно, на територията на Община Троян няма все още добре организирано и обхватно разделно събиране на отпадъците. В наредбата също така липсват текстове по отношение гражданското участие в процесите по управление на отпадъците и ролята му при осъществяване на контрола по спазване на екологичното законодателство. Резултатите от дебата ще бъдат обобщени в становище и внесени за разглеждане в Общински съвет на Троян.


Вх. №: EUV/ 206

Организация: СНЦ „Паралел-Силистра“
Населено място: Област Силистра
Интернет страница: www.paralel-silistra.net

Име на инициатива: Демокрация в действие
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 14999.26 (EUR)

Описание: Инициативата адресира ниската степен на познаване на механизмите на местната демокрация и ниското доверие в демокрацията сред младежи в област Силистра. Според доклада на Институт „ОО – София“ за 2021-2022 г в Северен централен район (вкл. област Силистра) нивото на доверие е едва 35%. Този нисък резултат контрастира с данните от доклада от 2017г., според който 65% от респондентите в СЦР считат „демокрацията за най-добрата форма …“. В плана на инициативата са заложени образователните дейности в направление Права на човека, Европейско гражданство и овластяване на млади хора, а в нейния обхват попадат и отдалечени смесени райони в област Силистра. Ще бъде разработен образователен инструмент – „Демокрация в действие“ за използване от широк кръг СГО за развитие на гражданска компетентност и активност, а 21 представители на читалища/учители и преподаватели ще бъдат обучени за работа с него. В общините Силистра, Тутракан, Главиница, Дулово ще бъдат проведени младежки тренинги, където младите хора ще надградят гражданските си компетентности чрез придобиване на теоретични знания за механизмите на местната демокрация и тяхното практическо приложение.


Вх. №: EUV/ 199

Организация: Клуб Отворено общество Стара Загора
Населено място: Област Стара Загора

Име на инициатива: Към светли бъднини
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 19796.07 (EUR)

Описание: Клуб “Отворено общество Стара Загора” представя регионалните литературни институции като дипломатични, действащи посланици, които благоприятстват популяризирането на европейските ценности. Целта е да се постигне разпространение и задълбочено разбиране на демократическите принципи и ценности чрез регионалните литературни музеи и библиотеки. Изработеният модел за постигане на целите включва осъвременяване и разширяване на традиционните методи и подходи на работа в регионалните литературни институции. Предвижда се проучване за степента на осведоменост, присъствие на европейските ценности в общността, информирано гражданско участие за защитата и популяризирането им през различни сегменти на регионалния литературен туризъм. Тази дейност ще бъде придружена от застъпническа кампания за актуализиране на публичните политики и планове на местните власти, свързани с важните теми за ценностите на ЕС, включително и принципите на прилагането им и популяризирането им в общността. Достъпен уеб сайт ще предоставя възможности за взаимодействие с широката общественост и задълбочено разбиране за европейските ценностите в българската литература.


Вх. №: EUV/197

Организация: БУДНО ГАБРОВО
Населено място: гр. Габрово
Интернет страница: https://budno-gabrovo.com

Име на инициатива: НИЕ МОЖЕМ! АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ДОБРО МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЗРАЧНИ ИНСТИТУЦИИ!
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 18992.50 (EUR)

Описание: През последните години, все повече хора остават с усещането, че правата, залегнали в Хартата на основните права на ЕС са предимно декларативни и на хартия; че нямат реално приложение в обикновеното ежедневие на хората; че остават само едно добро пожелание. Това усещане важи с особена сила за по-малките населени места, където отстояването на тези права обикновено се сблъсква с преградата на страха, с нежеланието на местните представители на властта да процедират съобразно тяхното спазване, със стагниращата съдебна система и с конформизма на малките общности, в които водещи са роднинските връзки и взаимоотношения. Тези тенденции превръщат прозрачното и законосъобразно разходване на публичните средства на местно ниво в сериозен проблем. Инициативата цели да повиши информираността на гражданите за правата им, да повиши възможностите за пряко участие в мониторинга на институциите и да стимулира промяна в работата на местната администрация в посока прозрачност и регулярна отчетност пред обществото. Заложените методи за постигане на целите са онлайн интегриране на панел за граждански сигнали, приемна за сигнали в офиса на организацията и активни проверки и действия по подадените сигнали от страна на организацията. В допълнение, дейността предвижда провеждането на десет отворени информационни дни в четирите общини на областта, които да информират гражданите за правата им и различните възможности за участие във взимането на решения на местно ниво.


Вх. №: EUV/202

Организация: Клуб на Нестопанските организации
Населено място: гр. Търговище
Интернет страница: https://www.clubngo.org/

Име на инициатива: „Младите хора – бъдещето на Европа“
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 19909.48 (EUR)

Описание: Инициативата подчертава високия процент от хора, които заявяват неудовлетвореност от членството на България в ЕС (особено тези, живеещи в по-малките градове) и необходимостта от осведомяването на повече млади хора относно ценностите на Европейския съюз и конкретните политики на Европейския съюз, които подкрепят развитието на демокрацията. Целта на организацията е да реализира активности, които да доведат до по-доброто познаване, приемане и прилагане на ценностите на ЕС сред най-младите граждани на Търговище. Ще бъдат създадени образователни инструменти чрез използването на интерактивни методи за представяне на информация и чрез подхода “Връстници обучават връстници”. Тези инструменти ще бъдат предоставени на доброволци ученици изявили желание да участват като обучители, които да използват образователните инструменти в обучения със своите връстници. По този начин, инициативата иска да адресира теми като зачитане на човешкото достойнство, на демокрацията, равенството и правата на човека по атрактивен за младите хора начин. Като заключително събитие, ще бъде проведен Хакатон „Младите хора – бъдещето на Европа“. В него е планирано да вземат участие двадесет и четирима ученици преминали през обучението, които да изработят материали, свързани с темите в различни медийни формати. Изработените материали ще бъдат представени на Хакатона и ще бъдат разпространени в различни социални мрежи.


Вх. №: EUV/210

Организация: Асоциация „Голям брат Голяма сестра-България“
Населено място: гр. Пловдив
Интернет страница: www.bbbsbg.org

Име на инициатива: Академия за работа с доброволци
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 17981.35 (EUR)

Описание: След провежда на национална проучване за нагласите към доброволческото в България, Асоциация „ГБГС – България” открива, че 61% не са получавали очакваната от тях подкрепа от страна на организациите докато са доброволствали, и почти 90% биха искали по-адекватна подкрепа и признание. От страна на организациите, данните сочат, че едва 4% от анкетираните имат разработени правилa за работа с доброволци и 87% споделят, че липсата на законова регулация и финансиране са най-големите проблеми в сектора, което води до липса на организация и добро управление на доброволческия труд. Всички анкетирани организации споделят, че се нуждаят от повече информация и обучение по отношение на работата и управлението на доброволци. Целта на инициативата е да подобри капацитета на гражданските организации по отношение на работата с доброволци чрез провеждане на обучения за 60 организации и институции от Пловдивска област. Основната дейност за постигане на целта е разработването и провеждането на обучителна програма „Управление на доброволци и организиране на доброволчески инициативи“, която е съставена от 4 целодневни обучения „Управление на доброволци, 30 онлайн консултации “Планиране, реализиране и оценка на доброволчески инициативи“ и популяризиране на резултатите от провеждането на обучителната програма. Всяка организация и институция, взела участие в обучителната програма, ще трябва да организира собствена или да се включи в съвместна доброволческа инициатива. Като заключителна част на инициативата ще се проведе конкурс с различни категории и награди за организациите, реализирали доброволчески активности в рамките на инициативата.


Вх. №: EUV/225

Организация: Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“
Населено място: гр. Ямбол
Интернет страница: http://cepsi95.org

Име на инициатива: Силата на гражданското участие
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 12997.29 (EUR)

Описание: Инициативата адресира ниското ниво на гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на младежки политики, осъществявани от 6 публични институции в област Ямбол. Като допълнителен проблем се отбелязва и неподготвеността на местните неправителствени организации да се включат активно в процесите на формулиране и реализиране на местни младежки политики. Целите на организацията са повишаване на компетентностите на целевите неправителствени организации и засилване на ролята им при формиране и изпълнение на местни младежки политики; засилване на гражданската активност сред местното население; подобряване на прозрачността и отчетността на целевите институции. За подобрението на тези фактори, инициатива планира първо да проведе обучение на граждански организации под формата на семинар с практическа насоченост. Като втора дейност, Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи“ иска да анализира процеса на разработване и прилагане на младежки политики в област Ямбол чрез провеждане на изследване за младежките политики и гражданско наблюдение на публичните институции. Това изследване също цели да предостави основа за изработване на минимум 12 официални предложения от експерти за изготвяне и прилагане на младежки политики. Предложенията ще бъдат придружени от застъпническа кампания и областен обществен форум, които да представят резултатите и предложенията пред широката общественост и да стимулират нейното участие.


Вх. №: EUV/233

Организация: НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
Партньор: Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
Населено място: гр. Свищов
Интернет страница: https://napp-plan.org; https://www.uni-svishtov.bg/bg

Име на инициатива: Свищов в подкрепа на демокрацията и гражданските права
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 9427.72 (EUR)

Описание: Организацията регистрира отлив на активни граждани и неправителствени организации в Свищов. Като резултат от тези процеси, се наблюдава ниска активност при обществени обсъждания и допитвания, непознаване на демократичните принципи и гражданските права и все по честата поява на език на омразата, ксенофобия, тормоз, липса на толерантност и нарушаване на човешките права. В рамките на инициативата е планирано да се създаде иновативна методика и да се обучат учители и преподаватели, които чрез съвременни подходи и методи на преподаване да привлекат по-висок интерес сред обучаемите по темата за гражданското участие. Методите, които ще бъдат използвани за постигането на тези цели включват проучване и анализ на нивото на гражданско участие в Свищов и разработване на иновативни образователни инструменти и обучения по гражданско образование, гражданско възпитание, гражданско участие, граждански права и европейски ценности. Планирани са и съпътстващи дейности, като наставничество при провеждането на открити беседи и комуникационни инициативи за популяризиране на методиката и споделяне на знание с образователни институции и неправителствени организации.


Вх. №: EUV/222

Организация: Фондация Подобри
Населено място: гр. Шумен

Име на инициатива: Доброволчеството е СУПЕР ЯКО
Продължителност в месеци: 11

Сума по договор: 19500.00 (EUR)

Описание: Инициативата адресира ниската заинтересованост на младите хора, когато се отнася за гражданско участие и доброволчески инициативи. Тази тенденция е видима в цитирани публични проучвания и статистически данни. Фондация „Подобри“ има за цел да въвлече повече млади хора в доброволчески инициативи, за да подобри техните умения и знания за активно участие в обществения живот, изграждайки по-ефективна система за гражданско участие. С идеята да насърчи информираното гражданско участие и да помогне на местни млади хора да припознаят каузата на доброволчеството, инициативата ще проведе брой от дейности, сред които са следните: изработка на уеб платформа и наръчник за доброволчество; информационна кампания за популяризиране на наръчника сред учители и младежи; младежка доброволческа академия; менторство и реализация на ученически инициативи; доброволчески работилници от активни граждански организации.


Вх. №: EUV/220

Организация: Сдружение “Активни политики”
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://www.instagram.com/activepolitics.bg/

Име на инициатива: Повишаване на гражданската активност и политическата ангажираност сред младите хора
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 17963.16 (EUR)

Описание: В Националната стратегия за младежта е отбелязано, че дискриминационните нагласи, склонността за вяра в конспиративни теории, дезинформацията, ниската медийна грамотност, недостатъчните умения за критично мислене и др., остават проблем сред младежта. Цитирайки различни проучвания, Сдружение “Активни политики” отбелязва спада в младежката политическа ангажираност и слабите прояви на критичен политически дискурс, които са едни от гарантите за проспериращо демократично общество. Целта на инициативата е да противодейства на споменатите негативни процеси, пред които обществото в България е поставено, като работи за по-висока информираност, ангажираност, критично мислене и промяна в ценностите. Като подход за работа в тази посока ще бъде създадено атрактивно дигитално съдържание и неформални обучения на оригинални теми по гражданско образование. Тези образователни инструменти ще бъдат използвани за провеждане на 80 обучения по гражданско образование с ученици от 11-ти и 12-ти клас в партньорства с 80 училища в целеви региони.


Вх. №: EUV/230

Организация: Фондация ХАЛО 2019
Партньор: Община Хасково
Населено място: гр. Хасково
Интернет страница: https://halongo.eu/; https://halo-platform.halongo.eu; https://www.haskovo.bg

Име на инициатива: Граждански бюджети 2024
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 18000.00 (EUR)

Описание: Проблемите, които инициативата адресира са гражданската апатия и бездействието в община Хасково. Като индикатори за тези проблеми са цитирани ниската избирателна активност и отсъствието на гражданите от обществени обсъждания и консултации на местно ниво. Целта на организацията е да организира третото издание на Програмата за граждански бюджети (ПГБ) след две успешни издания провокирали високи нива на гражданска активност в различни населени места от община Хасково. ПГБ представлява механизъм за прилагане на пряка демокрация, който има за цел да доведе до подобряване на разбирането на гражданите за демокрацията, да им даде възможност да взимат информирани граждански избори и да взаимодействат с общинската администрация. За подобряването на ПГБ ще бъдат проведени обществени дебати с фокус върху проблемите на местните общности и прилагането на ценностите на ЕС на местно ниво. След надграждане на онлайн платформата на ПГБ, постъпилите предложения за граждански инициативи ще бъдат оценени от мултидисциплинарен съвет и преминалите ще бъдат публикувани в платформата, където гражданите могат да гласуват кои от тях да се реализират. Планирано е избраните граждански инициативи от ПГБ да бъдат подпомогнати за качественото им изпълнение.


Вх. №: EUV/228

Организация: Фондация „От нас зависи“
Населено място: гр. София
Интернет страница: www.otnaszavisi.com

Име на инициатива: Дай пет!
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 16499.40 (EUR)

Описание: След направеното предварително проучване, организацията открива, че има значителен брой инициативи, които целят да популяризират младежкото доброволчество. Въпреки привидното множество от възможности за доброволчество обаче, малко са тези, чрез които младежите имат възможност да развиват управленски знания и умения като управление и комуникиране на проекти и дизайн мислене. Инициативата има за цел да надгради вече съществуващите доброволчески модели като ангажира тийнейджъри не само да доброволстват, но и ги запознае с дейността на неправителствени организации и с решаване на актуални за тях казуси. В рамките на инициативата 250 деца от девети и десети клас от 10 училища ще имат възможност да се запознаят в детайл с работата на различни неправителствени организации и проблемите, с които се сблъскват. Предвижда се реализирането на 10 микро проекта, които ще бъдат финансирани като част от инициативата. Идеята в дългосрочен план е да се вдъхновят младежите да гледат на доброволчеството като на начин на живот и да развиват умения и самочувствие за решаване на проблеми.


Тематичен приоритет “Многообразие и равенство”

Вх. №: EUV/194

Организация: Сдружение „Знание“
Населено място: гр. Ловеч
Интернет страница: www.znanielovech.org

Име на инициатива: Заедно за многообразие
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 20000.00 (EUR)

Описание: Представената инициатива има за цел да се справи със засилващите се предразсъдъци, дискриминацията и изключването на маргинализирани групи в обществото, особено сред младите хора. Инициативата е фокусирана върху региона на област Ловеч и цели да проведе количествено и качествено изследване на нагласите на жителите по теми като многообразие и равенство. Този анализ ще включва анкетно проучване с 200 респондента и организиране на 4 фокус групи с представители на различни целеви групи в област Ловеч – млади хора, бизнес, институции и медии. След анализ на резултатите от изследванията ще бъдат разработени обучителни материали и дизайн на обучения, които да обхванат различните аспекти на многообразието и равнопоставеността. Също така, ще бъде изготвена информационна кампания, която да достигне до над 10 000 души региона в комбинация с практически ателиета, които да надградят обученията в практически аспект. Очакваните резултати са да бъде допринесено за промяна в нагласите на вземащите решения и властимащите по отношение на многообразието в обществото, както и да бъде подпомогнато въвеждането на политики и мерки на местно ниво в посока равнопоставеност и зачитане на човешкото достойнство.


Вх. №: EUV/219

Организация: Клуб на жените „Родопчанка“
Партньор: Млади изследователи за младежко развитие
Населено място: гр. Смолян
Интернет страница: https://kjrbg.com/; https://youngimprovers.eu

Име на инициатива: Право-водител за жени
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 12000.00 (EUR)

Описание: Инициативата адресира проблемите, свързани с правата на жените в региона на област Смолян. Разглежда въпроси като липсата на образователни програми, недостатъчната информация и социалната изолация, които правят жените в региона уязвими на различни форми на дискриминация и нарушаване на правата им. Чрез предоставяне на обучение и информация на жени и младежи лидери и активисти от различни местности в област Смолян, организацията цели да им осигури необходимите знания и умения, за да защитават ефективно своите права. Предвижда се провеждане на информационни и застъпнически кампании, които да повишат осведомеността за правата на жените и да насърчат активното им участие в общностните дела. Също така, чрез кръгли маси и разширяване на мрежата за диалог на местно ниво, инициативата се стреми да създаде условия за по-широко обсъждане на проблемите, свързани с правата на жените, и да насърчи сътрудничеството между различните заинтересовани страни. Очакваните резултати включват повишена осведоменост на жените в област Смолян за техните права, подобрени условия за упражняване на тези права и по-голямо участие в обществения живот. Така инициативата ще допринесе за постигане на по-голяма равнопоставеност между половете и за укрепване на гражданското общество в региона.


Вх. №: EUV/207

Организация: Фондация „Ресурсен център Билитис“
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://bilitis.org

Име на инициатива: Изгрев на дъгата: местни партньорства за ЛГБТИ включване
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 20000.00 (EUR)

Описание: ЛГБТИ хората в България са изправени пред социални и юридически препятствия и дискриминация, които не срещат хетеросексуалните и цисджендер хора. Общественото мнение по отношение на тях е отрицателно, като само 39% от българите са съгласни, че те трябва да имат същите права. Тези пристрастия водят до маргинализация и изключване на ЛГБТИ хората от обществото. Целта на инициативата е да укрепи гражданския сектор в гр. Варна, като подобри капацитета на неправителствените организации да работят за включването ЛГБТИ хора в своите дейности и допринасят за преодоляване на дискриминацията срещу тях. Инициативата включва създаване на съвместна програма за пет неправителствени организации във Варна, която включва обучение, дългосрочна подкрепа при специфични случаи, изработване на наръчник за работа с ЛГБТИ хора и организиране на събития за достигане до целевите групи. Очакваните резултати включват повишена осведоменост относно правата и нуждите на ЛГБТИ хората, по-голяма готовност да им се оказва подкрепа и да бъдат включвани в дейности на гражданския сектор.


Вх. №: EUV/193

Организация: Фондация „Позитивни умения на личността в социума“
Населено място: гр. Перник
Интернет страница: www.pulsfoundation.org

Име на инициатива: Заедно можем повече!
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 19623.80 (EUR)

Описание: Домашното насилие и насилието, основано на пола, е сериозен проблем, засягащ значителен брой български семейства. Въпреки усилията, предприети през последните години, насилието все още е широко разпространено и предизвиква дискриминация и реч на омразата. Особено високи са нивата на насилие и дискриминация в малките населени места и региони с липса на информация и критична среда. Целта е да се отговори на нуждите на хората в малките населени места и специално на подрастващите чрез серия от обучителни дейности, семинари и кампании, които да увеличат знанията, информираността и чувствителността по въпроса за домашното насилие и насилието основано на пола. Инициативата ще обхване представители на институции, ученици и младежи. Очакваните резултати включват по-голяма информираност и чувствителност по въпроса за домашното насилие и насилието, основано на пола, активно ангажиране на младежи в доброволчески инициативи, както и по-голямо осъзнаване на проблема и увеличение на подкрепата за жертвите от насилие в обществото.


Вх. №: EUV/236

Организация: Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Партньори: СУ „Св. Климент Охридски“; „Телевизия Добруджа“ ООД
Населено място: гр. Добрич
Интернет страница: http://chudotvorets.bg.cm/index.php; https://klohridski.com; https://tvdobrich.com

Име на инициатива: Заедно в един по-добър свят
Продължителност в месеци: 11

Сума по договор: 20000.00 (EUR)

Описание: Фондация „Св. Николай Чудотворец“, с дългогодишен опит в работата с хора с интелектуални затруднения и техните семейства, забелязва нарастваща тенденция на налагане на езика на омраза и неприемане на различията в обществото. Целта на инициативата е да постигне реална промяна в отношението на деца до 10 години, като повиши тяхна чувствителност към хората с интелектуални затруднения и целия спектър от различия. Планирано е провеждането на модулни обучения за родители и деца от начален курс в едно от най-големите училища в град Добрич, с фокус върху въвеждането на норми на поведение и правила на общуване. Ще бъдат създадени учебни видеа и подкастове, които да насърчат солидарност и приобщаване сред децата и техните родители. Използвайки социалните медии и партньорство с местни медии, ще бъдат разпространени материали с цел достигане до по-голяма аудитория, включително родители на възраст 35+. Очаква се, че инициатива ще допринесе за по-толерантна и приобщаваща училищна среда, където се насърчава уважението към различията. Партньорството с местни училища и медии е от съществено значение за успеха на инициативата, като това ще допринесе за по-широкото разпространение и влияние на предприетите действия.


Вх. №: EUV/196

Организация: Социална фондация „Инди – Рома 97“
Населено място: гр. Куклен
Интернет страница: http://indiromanews.com/

Име на инициатива: „Отвъд бариерите“
Продължителност в месеци: 8

Сума по договор: 14996.05 (EUR)

Описание: Дискриминацията срещу ромската общност в България е добре документирана през годините в различни доклади на международни организации като Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРИ) и Амнести Интернешънъл. Специфичните проблеми, с които организация се сблъсква в ежедневната си работа и които инициатива „Отвъд бариерите“ адресира са свързани със съществуващи антиромски настроения; засилено капсулиране на ромските общности, водещо до други проблеми като липса на комуникация, засилване на недоверието между етническите групи и социално напрежение; формализъм в подхода към проблемите, свързани с дискриминацията, което подкопава ефективността на управленските структури. Инициативата ще подготви и осъществи серия интерактивни обучения съвместно с представители на ромската общност и служители на общинската администрация, които целят да повишат осведомеността и разбирането и да предоставят практически инструменти за борба с дискриминацията, специално с анти-ромските настроения в общините Куклен, Родопи и Перущица. Интерактивните местни и изнесени обучения ще насърчат участниците да се включат в критичен диалог, да споделят опит и да разработят стратегии за насърчаване на приобщаване, уважение и равни възможности за всички. Включването на представители на ромската общност, служители на общинската администрация и общински съветници в антидискриминационното обучение ще спомогне за изграждане на доверие, преодоляване на незаинтересоваността и формализма и насърчаване на сътрудничество. Инициативата „Отвъд бариерите“ ще подготви и излъчи цикъл от три дискусионни телевизионни предавания в Пловдивска обществена телевизия „Тракия“ по темата за дискриминацията и анти-ромските настроения, която да достигне до широката общественост.


Вх. №: EUV/205 

Организация: Сдружение „Амала – Приятели“ 
Партньор: Фондация ЕКИП
Населено място: гр. Дупница 
Интернет страница: www.ecip-bg.org

Име на инициатива: РАВНИ ПРАВА – РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
Продължителност в месеци:  12 

Сума по договор: 12247.77 (EUR)

Описание: Сдружение „Амала – Приятели“ адресира проблема на ромите в Дупница, които са изправени пред дискриминация, сегрегация и бедност. Младите роми се сблъскват с прекъсване на образованието и липса на заетост, докато високообразованите роми не се използват ефективно като двигател за промяна. Инициативата цели да укрепи младежкото движение в ромската общност и да утвърди партньорство с Фондация “ЕКИП” чрез обучение и активно участие на младежите в обществения живот, зачитайки ценностите на демокрацията и правата на човека. За постигане на целите е избран е методът „Връстници обучават връстници“ (ВОВ), като се създава възможност за младите роми да се ангажират като ко-треньори за обучение на свои връстници. Също така се предвижда еднодневно обучение за защита от дискриминация и сигнализиране на нарушения на правата. Дългосрочната цел е да се развие силно младежко движение в ромската общност, което разбира принципите на демокрацията и правата на човека. Чрез участието в обучения и активности се очаква да се подобри социалната интеграция на младежите и да се повиши обществената чувствителност към зачитането на човешкото достойнство и идеите за равенство. Като част от инициативата ще бъде изработен видеоматериал, който ще представя основни аспекти от темата за правата на човека и ще популяризира модела ВОВ. Този материал ще бъде разпространен на местно и регионално ниво с цел да увеличи осведомеността на обществото за проблемите на ромската общност. 


Вх. №: EUV/229 

Организация: СНЦ „Алтруист“ 
Населено място: гр. Варна 
Интернет страница:  www.altruist-ngo.com  

Име на инициатива: Трудът е право, а не привилегия 
Продължителност в месеци: 12 

Сума по договор: 7496.20 (EUR)

Описание: Хората, които са изпитали наказание в затворнически заведения, се сблъскват със сериозни социални проблеми при връщането си в обществото, като им е трудно да намерят работа и да се интегрират в обществото. Този проблем води до повишено ниво на рецидивизъм и затруднения в преодоляването на стигмата, свързана с минало на хората били в затвор. Инициативата има за цел да преодолее дискриминацията, свързана с упражняването на труд от лица, пребивавали в затворнически заведения, като им предостави възможност за интеграция на пазара на труда и насърчи социалната им рехабилитация. Предвижда се изработване на план за действие за преодоляване на дискриминацията, провеждане на застъпническа кампания и редовни работни срещи между целевите групи с цел да се създадат нови практики и механизми за подпомагане на връщащите се лица в обществото и на пазара на труда. Като резултат,   инициативата очаква да намали нивото на рецидивизъм и да допринесе за социалната рехабилитация на лицата, пребивавали в затвор, като им предостави възможност за участие на пазара на труда. Това ще им позволи да покриват своите и на семействата си елементарни нужди по законосъобразен начин и ще допринесе за социалната им интеграция. В дългосрочен план се очаква това да доведе до ползи за обществото като цяло, намалявайки пенитенциарния рецидив и удовлетворявайки част от нуждата за работна ръка на пазара на труда. Важен аспект е и преодоляването на социалната стигма, която пречи на лицата да се реализират и приобщят към обществото. 


Вх. №: EUV/216

Организация: Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“
Населено място: гр. Бургас
Интернет страница: http://alef-bg.org/

Име на инициатива: Толерантност срещу омразата – прилагане ценностите на ЕС в мултикултурното общество на Бургаска област
Продължителност в месеци:  12

Сума по договор: 19781.00 (EUR)

Описание: Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” регистрира, че в Бургаска област се наблюдава увеличаване на ксенофобските настроения и речта на омразата поради мигрантския натиск и икономическата стагнация. Този проблем води до разширяване на групите, които стават обект на враждебна реч, и до нарастване на социалните страхове. Целта на инициативата е да противодейства на ксенофобските настроения и речта на омразата чрез образователни и информационни кампании, които целят да укрепят толерантността и разбирателството между различните етнически групи в областта. Инициативата предвижда провеждане на мониторинг на уязвимите групи в областта, обект на враждебна реч, както и информационна кампания с наименование „Различните са като нас“, която ще запознае обществото с културата, традициите и успешно интегриралите се личности от различни етнически групи. Също така, предвидена е инициатива „По-силни от думите“, която ще включи младежи в дискусии и активности, насочени към противодействие на враждебната реч. Чрез реализацията на тези дейности се очаква да бъде постигнато увеличение на толерантността и разбирателството между различните етнически групи в областта. За планираната регионална конференция се очаква да допринесе за създаването на устойчиви общински политики срещу речта на омразата, които да помогнат за намаляване на ксенофобските настроения и укрепване на многообразието и равенството в обществото.


Вх. №: EUV/198

Организация: Клуб „Отворено общество“ – Русе
Населено място: гр. Русе
Интернет страница: www.oscrousse.org

Име на инициатива: Ромски омбудсман
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 13991.32 (EUR)

Описание: Ромската общност в Русенска област се сблъсква с маргинализация и обществена нетърпимост, което води до нарушаване на техните права и достойнство. Те биват изключвани от процесите на вземане на решения и срещат дискриминация в различни сфери на живота. Инициативата цели да повиши достъпа на ромите до правосъдие и административни услуги, да насърчи тяхното гражданско участие във формирането на политики и да подобри информираността на младите за техните права. Планирано е извършване на проучване за състоянието на спазване на правата на ромите и тяхното участие във формирането на местни политики за интеграция. Създаване на позицията „ромски омбудсман“, която да бъде заета от посредник и защитник на правата на ромите, осигурявай необходимата подкрепа и представителство на ромите пред различни институции и органи. Предвижда се също разработването на методика за обучение на ученици по правата на човека и нейното пилотно прилагане в две училища от Русенска област. Това ще допринесе за повишаване на осведомеността на младото поколение относно правата на ромите и възможностите за борба с дискриминацията. За тези дейностите ще бъде осигурена публичност и прозрачност чрез информационни кампании и публикации, които да разкриват целите, резултатите и финансиращата програма. Като резултати от инициативата се очаква да има поне 120 роми информирани за техните права и получили консултации, да бъдат проучени основните проблеми, засягащи ромите, и да бъде изградена методика за обучение на подрастващи за защита на правата на човека и приложена успешно в две училища от Русенска област.


Вх. №: EUV/201

Организация: Фондация Обществен дарителски фонд за Варна
Населено място: гр. Варна
Интернет страница: http://www.odfv.org/

Име на инициатива: Пресичащи се светове
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 20000.00 (EUR)

Описание: Цитирайки Агенцията за основни права в Европейския съюз (FRA), Фондация “Обществен дарителски фонд за Варна” адресира проблема, че хората с интелектуални затруднения и психични проблеми се сблъскват със стигматизиране, социално изключване и лишаване от основни права. Целта на инициативата е да подобри на интеграцията и приемането на лица с интелектуални затруднения в обществото и да намали стигмата и дискриминацията спрямо тях. Дейностите за постигане на целта включват създаване на кратки филми с лични истории на лица с интелектуални затруднения, импровизационен театър с тяхно участие и стратегическа комуникационна кампания за намаляване на дискриминацията и повишаване на разбирането и приемането им. Очаква се тези активности да доведат до повишено разбиране и приемане на лица с интелектуални затруднения, намалена стигма и дискриминация, повишена социална интеграция и подкрепа за тяхното участие в обществото. В дългосрочен план, инициативата цели да допринесе за промяна в гледната точка към уязвимите групи и за насърчаване на равенството и многообразието в обществото.


Вх. №: EUV/223

Организация: Фондация „Мисия Криле“
Населено място: гр. Стара Загора
Интернет страница: www.missionwings.bg

Име на инициатива: Многообразие в действие
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 19998.00 (EUR)

Описание: В региона на Стара Загора се наблюдават расистки практики и социално изключване, особено към бежанци, роми и други малцинствени групи. Непознаването на езика и културата води до изолация и препятствия в достъпа до услуги, като работодатели и институции често нарушават права различните малцинствени групи. Целта е да се създаде отворена и справедлива общност в региона на Стара Загора, като се намалят расистките практики, подобри се достъпът до услуги за уязвимите групи и осведомеността за правата на човека. Ще бъде проведено местно проучване, за да се събере по-детайлна информация за действащи неправителствени организации в община Стара Загора, които имат досег с темите за човешки права. Също така, ще бъдат събрани и допълнителни данни за дискриминацията в региона. Други подходи, които ще бъда използвани за постигане на целите на инициативата включват обучения по европейски ценности и права на човека, информационна кампания за промяна на нагласите и развитие на капацитета на Мигрантския съвет (неформална група от представители на различни мигрантски общности в Стара Загора). Предвижда се по-голяма консолидация на неправителствения сектор в региона, повишена чувствителност към правата на човека и европейските ценности и развиваща се лидерска общност от мигранти, която участва активно в местните решения и заема подобаващо място в общественото пространство.


Вх. №: EUV/200

Организация: Сдружение „Дебют“
Населено място: гр. Кюстендил
Интернет страница: https://debut.bg/

Име на инициатива: Лицата на различните
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 20000.00 (EUR)

Описание: Дискриминацията срещу уязвими групи в България е системен проблем, който често не се разпознава и не се адресира ефективно от правоприлагащите органи. Сдружение “Дебют” констатира, че най-широко разпространени са дискриминацията спрямо ромите и дискриминацията по пол. Целта на инициативата е промяна в мисленето и увеличаване на гражданския контрол върху институциите за адекватно прилагане на закона за защита от дискриминация (ЗЗД), чрез повишаване на разпознаването и адресирането на дискриминацията сред младите хора в община Кюстендил. Чрез провеждане на обучение за младежи по различните форми на дискриминация и събиране на лични истории на дискриминация от уязвими лица ще бъде създадена основа за разбиране на проблема. Като следваща активност ще бъдат създадени и разпространени кратки филми, които илюстрират преживяванията на дискриминирани младежи. Тези дейности ще бъдат придружени с провеждане на кръгла маса с участието на местната власт и други отговорни местни институции. Очаква се повишаване на разпознаването и неприемането на дискриминацията сред младежите в община Кюстендил, както и подобрение в прилагането на закона за защита от дискриминация от страна на различните публични институции на местно ниво. Предвижда се и промяна в нагласите срещу дискриминацията и по-широко признание на нуждата от зачитане на правата на уязвимите групи в обществото.


Вх. №: EUV/208

Организация: Академично етноложко сдружение-СУ
Населено място: гр. София

Име на инициатива: В търсенето на убежище: хора, ценности и практики.
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 11984.00

Описание: Академично етноложко сдружение на Софийския университет, съставлявано от студенти и преподаватели, регистрира изключително негативни нагласи спрямо малцинства от Близкия Изток пребиваващи в България. Нагласи, които са продиктувани от липсата на знание за живота и историята на държавите в Близкия Изток. В обществения дискурс темите, свързани с приемането на мигранти, идващи през Турция са употребявани политически с цената дори на жертването на човешки животи. Войната в Израел през последните месеци дава нов тласък на инфодемията. Липсата на информация и личен контакт с бежанците затруднява разбирането и преодоляването на негативните мнения. Инициативата има за цел да повиши информираността и чувствителността на студентите към бежанците от Близкия Изток чрез обучения, работилници и лични срещи. Целта е да се замени стереотипното мислене с разбиране и съпричастност. Инициативата включва обучение на студенти от експерти в областта на социалната работа с бежанци, организиране на работилници с деца и младежи от Регистрационно-приемателния център (РПЦ) в София и изготвяне на рефлексивна картина за преживяванията на участниците по време на срещите. Очаква се студентите да подобрят своето ниво на критичност спрямо медийните публикации и политическите слогани, да разберат истинската същност на живота на бежанците и да развият човеколюбиво отношение към тях. Кулминация на дейностите е изложба, която ще представи впечатленията на студентите от живота на бежанците.


Вх. №: EUV/218

Организация: Документалистите
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://dokumentalisti.bg

Име на инициатива: Документалистика, технологии и активизъм в защита на човешките права и ценности
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 19992.95 (EUR)

Описание: Фондация „Документалистите“ констатира, че България страда от дефицит на качествена, достоверна и модерна журналистика, особено в областта на социални и обществено значими теми. Медийната среда е подложена на външни влияния като злонамерено финансиране, политическа зависимост и автоцензура, което затруднява работата по комплексни теми, особено свързани с човешките права. Същевременно, България отстъпва от съвременните тенденции и технологии за представяне на информация, което води до увеличаване на медийната неграмотност и уязвимост на обществото към пропаганда и манипулации. се Тази инициатива се стреми да реши този проблем чрез създаване на дигитална платформа за модерна и качествена мултимедийна журналистика, фокусирана върху важни, но често пренебрегвани теми. Методите и похватите за решение на проблема включват създаване на дигитална платформа, която ще предлага съдържание в съответствие с последните тенденции в журналистиката, включително текст, фотография, видео, аудио и визуализации на данни. Фондацията ще разработи и публикува пет документални истории, свързани с човешките права и уязвимите групи, които ще бъдат разпространени чрез платформата. Очаква се създаването на дигиталната платформа и публикуването на документалните истории да позволи на обществото да бъде информирано по важни социални теми. Предвижда се това да доведе то повишаване на осведомеността на обществото, както и разширяване на обществената дискусия по тези въпроси. В същото време, фондацията ще укрепи своя капацитет за създаване на качествена журналистика и ще повиши своята видимост и влияние в медийната среда.


Вх. №: EUV/217

Организация: Балкански социално-интеграционен център
Населено място: гр. Силистра

Име на инициатива: Интеркултурно взаимодействие за превенция и защита от дискриминация
Продължителност в месеци: 9

Сума по договор: 10000.00 (EUR)

Описание: В областта на Силистра в България има висок процент на етнически малцинства, което изисква специални социални, образователни и икономически подходи за насърчаване на равенството и толерантността в обществото. Интеграцията на етническите малцинства, особено на децата в училищен етап, е от съществено значение и е приоритет както за европейските, така и за националните политики. Инициативата има за цел да подпомогне подобряването на интеркултурните умения в образованието в област Силистра, като създаде обучителен курс по интеркултурно образование и антидискриминация, приложим за всички училища в страната. Предвиждат се разработване на обучителен курс, чието пилотно издание да бъде проведено за учители в област Силистра. Придружавайки този курс, ще бъдат проведени консултации и застъпничество за внедряването на курса в останалите училища в страната. От реализирането на инициативата се очаква да допринесе за подобряване на интеркултурните умения на учениците и учителите в област Силистра. Очаква се също така да се увеличи обществената осведоменост за важността на интеркултурното образование и да се насърчат бъдещи инициативи за развитие на този вид образование в цялата страна.


Вх. №: EUV/224

Организация: БОКАЯ
Населено място: гр. Кула
Интернет страница: http://bokaya.eu

Име на инициатива: Равен достъп до дейностите на спортни клубове и организации за всички
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 17997.40 (EUR)

Описание: Проблемът с липсата на равнопоставеност, многообразие и равенство в спорта в България изисква спешни мерки за справяне с него. Сдружение „Бокая“ е идентифицирало този проблем по време на проект „Честна игра“, който включва изследване на множество български спортисти и обучения на треньори, представители на спортни организации и спортни журналисти. Целта на инициативата е да се проведат комуникативни дейности и обучения, насочени към спортистите и други заинтересовани страни в град Видин и други региони за запознаване с правата на спортистите, принципите на многообразие и равенство и техните приложения в дейността на спортните клубове и организации. Методите, които са планирани, включват провеждане на активности с фокус групи от спортисти и родители в град Видин, с цел запознаване с техните проблеми, свързани с липсата на равнопоставеност, стереотипи, насилие и неправилно прилагани права и правила в спортните организации. След това се планира създаване на рамка за документ, обобщаващ правата на спортиста, принципите на многообразие и равенство в спорта, и правилата за участие в дейностите на спортната организация. Тази рамка ще бъде адаптирана към спортните клубове, организации и институции във Видин, Северозапада и цялата страна. Тази рамка ще бъде използвана при а организирането на работни срещи с отговорни институции и организации, както и с други заинтересовани страни, където да бъдат обсъдени проблемите, адресирани в инициативата и предложения за тяхното разрешаване. Ще се проведе информационна кампания, която да повиши осведомеността за правата на спортистите и принципите на многообразие и равенство в спорта, като се цели да се променят обществените нагласи и възгледи относно правата за равен достъп до дейностите на спортните клубове и организации.


Вх. №: EUV/227

Организация: НЧ „Христо Ботев 1884“ – Ботевград
Населено място: гр. Ботевград

Име на инициатива: Сменяме ролите – Женско царство
Продължителност в месеци: 8

Сума по договор: 16000.00 (EUR)

Описание: Проблемът, който се разглежда от инициативата, е свързан със съществуващите полови стереотипи в обществото, които ограничават възможностите на хората да преследват своите интереси и кариерни цели, независимо от техните умения. В резултат на това се забелязва неравнопоставеното третиране на мъжете и жените в различни аспекти на живота. Инициативата има за цел да насърчи осведомеността и промените в нагласите към половите стереотипи, особено сред младежите в община Ботевград и широката общественост. Методите, използвани за решаване на проблема, включват разнообразни подходи като образователни дейности, насърчаване на критично мислене, провеждане на дискусии и популяризиране на положителни модели за подражание. Чрез сценично изкуство, визуално изкуство и образователни дейности, целта е да се провокира диалог и промени в поведението и нагласите на участниците, както и да се преосмислят съществуващите стереотипи. Очакваните резултати включват повишена осведоменост и промени в нагласите към половите стереотипи сред младежите и обществото в община Ботевград и околните населени места. Презентацията на фотоизложба, представянето на пиеса и провеждането на образователни срещи се очаква да допринесат за този процес на промяна и осъзнаване на важността на равенството между половете.


Вх. №: EUV/209 

Организация: Българска Асоциация на Хора с Онкологични и др. Заболявания „Живот“ – Хасково 
Населено място: гр. Хасково 

Име на инициатива: Правата на хората с онкологични заболявания 
Продължителност в месеци: 8 

Сума по договор: 10001.00 (EUR)

Описание: Инициативата „Правата на хората с онкологични заболявания“ се фокусира върху подобряването на достъпа до информация и подкрепа за онкоболните, като събира закони и нормативни уредби, свързани с техните здравни, социални и трудови права. Целта е да се справи с дискриминацията, които онкоболните често срещат при лечение, работа и други аспекти на живота им. Предвижда се подобрена осведоменост за видовете дискриминация и начините за защита, както и предоставяне на практическа подкрепа чрез консултации и съвети за онкоболни, особено в отдалечени местности в Хасковска област. Специална обучителна програма и издание на наръчник със законови уредби са част от методите, които се използват, за да се обучат и информират хората с онкологични заболявания. Предвижда се и провеждане на индивидуални консултации с юристи за онкоболни, които са изправени пред неправомерни действия или дискриминация. Инициативата планирана ще проведе и информационна кампания чрез различни медийни канали и събития, която да достигне до повече онкоболни и до широката общественост във връзка с правата на онкоболните и тяхната защита. Очакваните резултати включват увеличена осведоменост и подобрени умения за онкоболните в защитата на техните права, както и установяване на трайни партньорства и диалог с местната власт и общност.  


Вх. №: EUV/232

Организация: Фондация Хоризонти
Населено място: гр. София
Интернет страница: https://horizonti.bg/

Име на инициатива: Защита срещу нарушаването на правата и неравното третиране на хора с увреждания
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 15001.40 (EUR)

Описание: Фондация “Хоризонти” адресира проблема на хората с увреждания в България, които се сблъскват с постоянно неравно третиране, нарушаване на правата им, предразсъдъци и стигматизация, които довеждат до накърняване на тяхното достойнство и социална изолация. Целта на инициативата е да подкрепи хората с увреждания, които са жертви на дискриминация и нарушени права, като се осигури правна помощ и обучение за защита на техните права. Предвижда се предоставяне на правни съвети на поне 100 човека с увреждания и провеждане на три обучителни семинара с представители на неправителствени организации за защита на правата на хората с увреждания. Чрез тези дейности се цели повишаване на информираността за националните и международните актове по правата на човека. Очакваните резултати включват повишена информираност на хората с увреждания и представителите на неправителствени организации относно техните права, увеличаване на капацитета на фондация “Хоризонти” за защита на интересите на хората с увреждания, както и по-широко разпространение на ценностите за зачитане на човешкото достойнство и равенство в обществото.


Вх. №: EUV/221

Организация: Фондация „Проект Северозапад“
Населено място: с. Лютиброд
Интернет страница: www.severozapad.net

Име на инициатива: Подкрепа за лицата с психични страдания и интелектуални затруднения в Община Мездра
Продължителност в месеци: 10

Сума по договор: 19000.00 (EUR)

Описание: Хората с интелектуални затруднения и психични разстройства, особено тези, които живеят в малки населени места, са лишени от достъп до подходящи услуги и подкрепа. Те са изложени на риск от дискриминация и злоупотреби, а липсата на документи за самоличност им пречи да получат необходимата медицинска и социална помощ. Инициативата има за цел да увеличи осведомеността на местните общности от поне 17 села и да изгради капацитет за реагиране при установен риск за лица с интелектуални и психични затруднения. Освен това, идеята е да се създаде работещ модел за подкрепа и да се демонстрират добри практики за бъдещо ползване. В дейностите е включено активното участие на специалисти от различни сфери, които ще се включат в процеса на координация и партньорство с местните власти и общности. Ще се проведат срещи с кметове, пенсионерски клубове и граждански групи в селата с цел изграждане на съвместен междуинституционален модел за подкрепа на хората със специални нужди. Допълнително ще се проведат кампании за популяризиране на ценностите на ЕС и правата на хората с интелектуални и психични затруднения. Като резултати от инициативата се очаква да бъде разработен работещ модел за подкрепа на уязвимите лица в малките села, който да се основава на ценностите на ЕС и да демонстрира добри практики. Популяризирането на тези ценности сред местните общности и институции ще допринесе за по-добро разбиране и прилагане на правата на хората с интелектуални и психични разстройства.


Вх. №: EUV/235

Организация: Фондация Инициатива за социална интеграция
Населено място: гр. София

Име на инициатива: Заедно с родителите с увреждания
Продължителност в месеци: 12

Сума по договор: 16999.09 (EUR)

Описание: Фондация “Инициатива за социална интеграция” констатира, че родителите с увреждания и техните семейства срещат сериозни предизвикателства в процеса на отглеждане на децата поради липсата на подходяща подкрепа от страна на обществото и институциите. Те не се признават като специфична социална група в политиките и законодателството на страната. Инициативата има за цел да изведе наяве проблемите, с които се сблъскват родителите с увреждания и техните семейства, чрез провеждане на социологическо проучване и формулиране на препоръки към публични институции. Също така, целта е да се повиши компетентността на родителите чрез обучителни семинари и да се създадат условия за подобряване на техния социален статус и упражняването на родителските им права. Провеждането на социологическо проучване включва анкетиране на 200 човека с увреждания и формулиране на препоръки към публични институции. С дейностите по инициативата се очаква да бъде стимулирано създаването на условия за общуване, сътрудничеството и организираните действия на родителите с увреждания. Това би довело до възможността да бъдат формулирани препоръки към публични институции за подобряване на подкрепата за родителите с увреждания и би повишило компетентността на родителите. Като краен резултат инициативата ще спомогне за подобряване на социалния статус и упражняването на родителските права на тази уязвима група от граждани.