Бележник 2024: НМД публикува своя мониторингов доклад относно грижата за децата в България

На 23 април, Национална Мрежа за Децата (НМД) публикува „Бележник 2024“. Докладът оценява напредъка на държавните институции в грижата за децата в 9 области – Благосъстояние, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие, Ранно детско развитие, Образование, Здравеопазване, Спорт, култура и свободно време и Детско участие. Проучването се базира на данни събрани от различни държавни и общински институции, анализ и оценки на автори и външни оценители, както и на мнението на над 3200 деца, младежи и възрастни, участвали в анкетите за тазгодишното издание.

Представянето на резултати, оценките и изведените препоръки от „Бележник 2024“ се проведе пред политици и медии в сградата на Народното събрание, където присъстваха членове на парламентарните комисии по здравеопазването, образованието, труда, социалните и демографските въпроси, както и на изпълнителната власт – МОН, МЗ, МТСП, МВР, МП, експерти от Столичната община, ДАЗД, АКСУ, АСП, НЗОК и др., които се включиха в обсъждането на държавните политиките за децата и семействата у нас през последната една година.

Източник: НМД

Средната оценка на „Бележник 2024“ за работата на институциите по грижата за децата и семействата е Добър 3.59. По този начин, институциите за първи път от 2012 г. показват покачване от средно представяне към добро.  Според проучването, това се дължи на няколко причини. Една от основните е частичната политическа стабилност довела до редовно правителство и редовна власт дори и за кратък период от време. За малкото месеци редовно правителство, „Бележник 2024“ отбелязва, че различни промени свързани със социалното подпомагане, домашното насилие,  правосъдието за деца и осиновяването са били приети, което е спомогнало подобренията в система за грижата за деца и семейства. Въпреки тези подобрения, Георги Богданов, изпълнителен директор на НМД, отбелязва, че за поредна година няма приета Национална стратегия за детето (2024 – 2030), която е изключително нужна за създаването на основа, с която секторът да работи. Отсъствието на подобен ключов стратегически документ, който да очертава основите на междусекторната подкрепа за децата и семействата, лишава държавата от възможността да прилага цялостна политика и да обезпечи синхрон между системите на образование, здравеопазване, социални услуги, закрила и правосъдие.

Източник: НМД

ПРЕПОРЪКИ от „Бележник 2024“ към държавата и институциите:

  • Да се актуализира и приеме Национална стратегия за детето (2024–2030 г.) като основа за междусекторно гарантиране на правата и благосъстоянието на децата и цялостна подкрепа за семействата с деца в България;
  • Да се въведат индикатори за измерване на финансовите инвестиции в децата и семействата при разработването на държавния бюджет, за да се проследява ефективността на публичните разходи в системите на здравеопазването, образованието и социалната система от гледна точка на постигането на стратегическите цели в политиките за децата и семействата;
  • Да се гарантира оперативна независимост на ДАЗД, като, съгласно препоръките на КПДООН, държавата предостави на Агенцията достатъчно правомощия, подходящи ресурси и ясен мандат за координация на всички дейности, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето;
  • Да се интегрират ефективно информационните системи и данни за деца, за да има ясни измерители на демографските и социални проблеми – в т.ч. на насилието над деца, а държавата надеждно и в пълнота да проследява и осигурява качеството на живот на децата; България да гарантира по-ефективно и обхватно комуникиране и изпълнение на заложените в Националния план за Европейската гаранция за детето мерки, които да гарантират достъпа на децата в бедност и/или в риск до набор от ключови услуги – вкл. чрез засилване на междусекторния и междуинституционалния подход, ведно с ролята на местните власти, в процеса на планирането и изпълнението на мерките по ЕГД.

Повече детайли относно препоръките на НМД и анализите, на които са базирани може да намерите в пълната версия на „Бележник 2024“.

За повече информация относно оценките и анализа за всяка от 9-те области може да откриете и в съкратената версия на „Бележник 2024“.

„Бележник 2024“ е изработен от НМД с помощта на редица автори, професионалисти от сектора, оценители и анкетирани хора като част от инициативата „Демокрация, с правата на децата!“, която има за цел да насърчи информирания обществен дебат и гражданското участие в детските политики и правата на децата, част от човешките права. Инициативата „Демокрация, с правата на децата!“ се изпълнява по фонд „Действие“, част от проект „Права и ценности“.