Екипът на ФРГИ предостави над 80 часа индивидуални консултации на над 110 представители на граждански организации от цялата страна

В периода 20 октомври – 14 ноември, екипът на Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ), партньор по проекта и управляващ фонд „Заедно“, проведе онлайн и офлайн срещи с над 110 представители от 47 граждански организации от цялата страна.

Повече от 80 часа индивидуални консултации бяха насочени към практически аспекти на разработването на успешно предложение за инициатива на конкретна организация. Бяха обсъждани въпроси за преки ползватели и основни целвви групи, възможности за тяхното привличане, консултиране и реално включване на всеки един етап от подготовката и изпълнението на инициатиеата, методи на работа по отделните дейности, начин на бюджетиране, индикатори за успех, възможности за привличане на по-големи аудиториии, комуникационни канали, оценка на риска и намаляване на влиянието на потенциални рискови фактори и още др. важни за успеха на инициативите въпроси. С участниците в консултациите бяха дискутирани и препоръките, направени към тяхната концепция от комисията за избор на инициативи по проекта.

Индивидуалните срещи се осъществиха с организациите, чиито концепции за инициативи по Фонда бяха одобрени на етап концепция.

Срещите са част от обучителната програма „Пътеводител“. Чрез нея екипът на проекта цели да осигури индивидуална тематична и техническа помощ на одобрените организации в процеса на подготовка на техните пълни предложения за инициативи и така да подкрепи процеса на успешното им кандидатстване за пълно предложение.

Крайният срок за подаване на пълните предложения за инициативи по фонд „Заедно“ е 17:00 ч. на 12 декември 2023 г.