Подкрепа за над 60 инициативи на граждански организации и народни читалища в защита на демокрацията, равенството и основните права

Два фонда и обучителна програма по проект „Права и ценности“ ще работят за укрепване на гражданския сектор в България и неговата роля в отстояването на европейските ценности

Над 60 инициативи на граждански организации и народни читалища в защита на демокрацията, равенството и основните права на човека ще бъдат подкрепени в рамките на тригодишен проект, изпълняван съвместно от Институт „Отворено общество“ – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и международната неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS). Проектът „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) е подкрепен от Европейския съюз чрез програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) и цели да подпомогне гражданския сектор в България и неговата роля в отстояването на европейските ценности.

„На фона на войната в Украйна и хибридните атаки срещу солидарността и единството на гражданите и народите в ЕС, проект „Права и ценности“ ще ни даде възможност да подкрепим гражданските организации в България, които стоят на първа линия в противодействието на дезинформацията, защитата на правата на човека и в отстояването на основните европейски и демократични принципи, свързани с върховенството на правото и отчетността на институциите“, коментира Георги Стойчев от Институт „Отворено общество“ – София.

„За нас е важно подкрепата да достигне и до организациите, които работят на местно ниво и които са близо до ежедневните проблеми на хората, включително в по-малките и отдалечени места. Убедени сме, че инвестицията в популяризирането на основните европейски ценности ще има дългосрочен ефект, както за подобряването на гражданския активизъм, така и за формирането на по-добри умения на неправителствения сектор да защитава демокрацията във всички нейни аспекти“, допълва Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ.

Проектът „Права и ценности“ ще предостави финансова подкрепа на граждански организации и народни читалища, които работят по теми, свързани с основните европейски ценности – човешкото достойнство, равенството между хората, демокрацията, върховенството на правото и правата на човека. Подкрепата ще бъде предоставена чрез два фонда с обща стойност от 1 600 000 евро.

Фонд „Действие“ ще подкрепи инициативи изпълнявани на национално ниво в общ размер на 800 000 евро и с максимална стойност на безвъзмездното финансиране на инициатива до 60 000 евро. Фондът ще се управлява от Институт „Отворено общество“ – София (ИООС) и по него се очаква да получат подкрепа приблизително 15 граждански инициативи.

Фонд „Заедно“ ще подкрепи местни инициативи на обща стойност също от 800 000 евро и с размер на безвъзмездното финансиране на инициатива до 20 000 евро. Фондът ще се управлява от фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и по него се очаква да получат подкрепа над 45 граждански инициативи.

Конкурсът за набиране на предложения за инициативи и по двата фонда се очаква да бъде обявен на 12 април 2023 година. Партньорите по проекта планират провеждането на информационни дни в шестте района за планиране, като ще започнат от най-бедния район в страната – Северозападния. Възможностите за кандидатстване по конкурса ще бъдат представени на 18 април в Плевен, 20 април в Пловдив, 21 април в София, 25 април във Велико Търново, 26 април във Варна и 27 април в Бургас.

Кандидатстващите организации, както и тези с подкрепени предложения ще имат достъп до различни форми за изграждане на практически знания и умения, както и за обмяна на опит, включително и в рамките на обучителна програма „Пътеводител“, осъществявана от международната неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“ (ECAS) и нейния клон в България. В рамките на обучителната програма екипът на ECAS ще подкрепи идейно и практически разработването и осъществяването на инициативите по двата фонда, като споделя с участващите организации международния опит и ефектите от гражданските инициативи, реализирани в страни – членки на ЕС.

„Вярвам, че обмяната на опит и трансферът на знание между граждански организации в рамките на ЕС ще допринесе за един по-силен и по-ефективен граждански сектор в България. Ние живеем в общо пространство със споделени ценности и сходни проблеми. Много от предизвикателствата, които срещат българските граждански организации са валидни и за организациите в останалите страни от Съюза. Това е стимул да търсим общи решения“, сподели Ася Кавръкова, директор на ECAS.

По проект „Права и ценности“ ще се реализира и информационна кампания, която да популяризира човешкото достойнство, равенството между хората, демокрацията, върховенството на правото и правата на човека сред различните общности у нас. Проектът, също така, ще създаде и условия за работа в мрежа и учене, чрез специално организирани срещи за споделяне на добри практики на подкрепените граждански организации.

Проектът „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG) е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) в размер на 2 570 299 евро. Финансиращата институция е Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Организациите, изпълняващи проекта, го съфинансират с 285 588 евро. Изразените в публикацията възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да бъдат държани отговорни за тях.

Повече информация за проекта ще намерите на ТУК.